Звіти лікарні

У І кварталі 2018 року продовжувалася робота по виконанню директивних  документів по організації медичної допомоги населенню району, покращенню рейтингових показників.

 

 

Робота відділу кадрів

  На 1.04. 2018 р. у лікарні працює 1219 чол. проти 1247 чол. у 2017 р., серед яких лікарів 262 проти 269 у 2017 р., середніх медичних працівників 508 проти 527 у 2017 р.

 Укомплектованість серед лікарів 73,5% проти 74,0% у  2017 р., середніх медичних працівників 82,4% проти 86,2%   у минулому році.

Атестованість лікарів із тих, хто підлягав у 2018 р. – 4,4%  – 5,1%, середніх медичних працівників 81,1%.

 

Фінансово-матеріальне становище

За І квартал 2018 року на спец. рахунок надійшло 919,8 тис. грн., що на 116,9 тис. грн., або на 14,6% більше ніж у І кварталі 2017р.

За І квартал, витрачено спеціальних коштів на суму  820,2 тис. грн., проти 518,5 тис. грн. у минулому році. Ріст  на 58,2%.

На 1 квітня 2018р. в лікарні фактично отримано товарів, робіт і  послуг, які надійшли як благодійна допомога на загальну суму 696,3 тис. грн. У т. ч. благодійних коштів, що надійшли на рахунок «за дорученням» на суму 214,8 тис. грн.  проти 146,0 тис. грн. за відповідний період минулого року. Ріст надходжень на 47,1%.

 

Демографічні  показники та стан здоров’я населення

За І кварталі 2018 року у районі народилося _____ проти 279 дітей у І кварталі 2017 року.

Показник народжуваності склав _____ проти 2,4 у І кварталі 2017 року.

Показник малюкової смертності на 1000 народжених склав____%о проти 3,60%о.

Показник мертвонароджуваності у І кварталі 2018 року склав ____  %о на 1000 народжених живими і мертвими проти  0  %о у І кварталі 2017 року.

Показник перинатальної смертності на 1000 народжених живими і мертвими склав _____ проти 3,6  у І кварталі 2017 року.

  Загальна захворюваність склала 995,7, що на 6,0 менше минулого року, а серед дорослого населення 1050,1 проти 1045,6 у І кв. 2017 році.

  Первинна захворюваність зменшилась на 5,7 і склала 201,7 на 1000 нас.,  серед дорослого населення зросла на 7,1 і показник склав 141,8 на 1000 дорослого населення.

В структурі захворюваності серед дорослого населення:

І місце – хвороби системи кровообігу 47996 (46,8%) проти 53207 захв. (51,6%).

ІІ місце – хвороби органів дихання 11304(11,0%) проти 10399 (10,1%).

ІІІ місце – хвороби органів травлення 11286 (11,0%) проти 10282 (10,0%).

Показник первинного виходу на інвалідність жителів району у І кварталі 2018 року у розрахунку на 10 тис. дорослого населення склав 7,0 проти 7,8 у 2017 році.

  Інвалідність І та ІІ груп становить в абсолютних цифрах-33 чоловік (47,7%) проти 22 чол. (28,4%). На 10 тис. дорослого населення - 3,3 проти 2,2 минулого року.

Серед причин первинного виходу на інвалідність по лікарні за 3 міс. 2018 року:

  І місце  -  онкологічна група      - 21 чол.(30,4%) проти 18 чол.(23,3%);

неврологічна група   - 21 чол.(30,4%) проти 14 чол.(18,1%) ;

  ІІ місце -   терапевтична група  -   9 чол.(13,0%) проти 18 чол.(23,3%);

  ІІІ місце-   хірургічна група       -   6 чол. (8,6%) проти 4 чол.(5,3%);

                               травматологічна група - 6 чол. (8,6%) проти 8 чол.(10,3%)

Відмічається збільшення кількості хворих, яким вперше призначена група інвалідності з онкологічною та неврологічною  патологією.

 У працездатному віці на інвалідність вийшли 56 чол. проти 62 чол. в і 2017 р., що становить 7,8 на 10 тис. працездатного населення проти 8,5 у І кварталі 2017 року.

 І місце    - онкологічна група -   17 чол.(30,3%) проти 15 чол.(24,1%);

                 - неврологічна група – 17 чол.(30,3%) проти 19 чол.(19,3%);

ІІ місце    - терапевтична група – 7 чол.(12,5%) проти 15 чол. (24,1%);

ІІІ місце   - травматологічна група – 6 чол. (10,7%) проти 6 (9,6%)

Серед інвалідів з дитинства – 2 чол., з неврологічною, по 1 чол. з терапевтичною та офтальмологічною патологією, 2 чол. з ендокринною патологією.

 

 

 

Амбулаторно-поліклінічна служба.

За  І кв. 2018 р. до поліклінік всього зроблено 298858 проти 297585 відвідувань, більше на 0,4%, в т.ч. 222280 проти 224046 відвідувань серед дорослого населення, менше на 0,8% ніж  у  минулому році.

В 1 день 2963,7 відвідувань в дорослі поліклініки, менше на 2,1%, на 1 мешканця на рівні минулого року.

Кількість відвідувань вдома для дорослого населення 28391, що на 1,1% менше минулого року. На 1 мешканця зроблено 0,3 відв., на рівні минулого року, а  в 1 день  378,5, що менше на 2,5%.

Зменшилось відвідувань до поліклініки №1 на 6,7%, поліклініки №2 на 15,5%, до жіночої поліклініки на 0,4%. Відвідувань до поліклініки № 3 зросла на 24,7%

 Функція лікарської посади виконана у цілому на 116,6% при 113,1% у 2017 р. Перевиконали її  усі фахівці.

За І кв. 2018 р. зроблено 1231 амбулаторних операцій, що на 14,0% більше минулого року. На 10 тис. населення цей показник склав 126,0 проти 109,5.

 Хірургічних операцій зроблено 716, більше 2017 р. на 12,2%,  а на        10 тис. населення показник 73,3 проти 64,7.

 Відмічається зменшення лор-операцій 405 проти 293, зменшення  офтальмологічних операцій  54 проти 71, травматологічних – 56 проти 78.

Співвідношення хірургічних операцій у поліклініці до операцій у стаціонарі склало 1:1,1 проти 1:1,2 у І кварталі  2017 року.

 Обсяг диспансерного спостереження  на 1000 нас. склав 924,9 проти 912,7, а серед дорослого населення 1057,1 проти 1040,0.

 Відсоток знятих з обліку з приводу одужання 1,8% проти 2,2%, а серед дорослого населення 1,5% проти 1,7%.

У І кв. 2018 р. ліжковий фонд денного стаціонару для дорослого населення залишився без змін і складає 86. Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах на рівні минулого року 1069 проти 1067.  

 Показник пролікованих у денних стаціонарах для дорослих склав 91,2 на 10 тис. нас. при 90,5 у І кварталі  2017 р.

  Відсоток хворих, пролікованих у денних стаціонарах, від хворих, пролікованих в стаціонарних відділеннях, склав у І кварталі 2018 року - 32,1%, при показнику у І кварталі 2017 року - 30,9%.

План роботи ліжка денного стаціонару для дорослих виконано на 111,5%.

  Забезпеченість дорослого населення ліжками  денного стаціонару склала 8,8 на 10 тис. нас. при такому ж показнику минулого року.

Середня тривалість лікування хворих в денних стаціонарах склала 9,9 дня при 9,8 дня у минулому році.

  Структура хворих, пролікованих у денних стаціонарах:

- Ветерани війни – 41 чол. (3,8%)

- диспансерних хворих – 721 чол. (67,4%)

- інвалідів загального захворювання – 70 чол. (6,5%)

Протягом І кварталу 2017 року у домашніх стаціонарах проліковано 760 хворих проти 746.

Серед пролікованих:

- Ветерани війни – 128 чол. (16,8%)

- диспансерних хворих – 499 чол. (65,7%)

- інвалідів загального захворювання – 41 чол. (5,4%)

                Відсоток хворих охоплених стаціонарзаміщуючими формами лікування від хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях, склав 62,3% проти 57,8 в І кв. 2017 р.

                          

                                      Цукровий діабет.

Всього  у Корабельному  районі знаходиться на диспансерному обліку 3435 хворих на цукровий діабет, з них 747 - це інсулінзалежні його форми. У порівнянні із  минулим роком  кількість хворих зросла  на 3.9%.                  Проводилася цілеспрямована робота дільничної  мережі, лікарів

„ вузьких” спеціальностей по ранньому  виявленню захворювання, особливо у групі ризику, своєчасного дообстеження осіб з гіперглікеміями. План обстеження осіб з факторами ризику у  1 кв.2018 року виконано на 32.9 %. (32.7% у 2017). Відсоток обстеження навантажувальними пробами  склав 26.1%. Виявлено  81  хворого на цукровий діабет при 75 у минулому році.

Кількість гнійно – некротичних уражень нижніх кінцівок  зменшилася  із 6 випадків  до 4 випадків. Не  зареєстровано  ампутацій нижніх  кінцівок.

                Кількість хворих з кетоацидозом зросла  із 2  до 5 випадків.  

 

Робота по ранньому виявленню, профілактиці туберкульозу та проведенню амбулаторно-контрольованого лікування.

           За 3 місяці 2018р. усього вперше зареєстровано 16 випадків туберкульозу (30 випадків  у 2017 р). Показник захворюваності  склав 13.3 на 100 тис. і зменшився   в 1.8 р.

                За 3 міс.2018 р.  на 4  випадки  зменшилася кількість деструктивних

 ( занедбаних) форм  захворювання - 3 проти 7 у 2017 р. (зменшення  в 2.3р).

                Показник захворюваності  деструктивними формами  склав 2.6 на 100тис. населення проти 5.9  у 2017р. 

Зменшилася   кількість  бацилярних форм захворювання із 10 до 7 (на 30 %). Показник на 100 тис. населення склав 6.8.

                Питома вага деструктивних форм склала 21.4% при 30.4% у минулому році. Цей показник найнижчий у місті.

                Питома вага бацилярних форм склала 57.1 проти 43.5  у минулому році Цей показник   також найнижчий у місті.       

                При проф. оглядах виявлено 12 випадків захворювання, що складає 75.0% (43.3% у 2017р). 

План профілактичних флюорографічних оглядів виконано на  26.9 % при 25.9%  у 2017р .

Кількість обстежених флюорографічно на 1 тис. склала 187.9  при 181.0 у минулому році .

На 24.3% обстежена група осіб, яка довготривало не проходила флюорообстеження (24.6%  у 2017р), обов’язковий контингент обстежено на 24.8%, план осіб із контингенту підвищеного ризику захворювання на туберкульоз виконано на 25.6% (медичні групи ризику оглянуті на 26.0%, а соціальні – на 24.6%).               

                Методом забору мокротиння обстежено 44 особи, що кашляють більше 2-х тижнів . Виявлено 2 позитивні результати , виявленість склала 4.5% при  4.8% у 2017 році.          

 

Онкологія.

Протягом 3 місяців 2018 року  згідно даних моніторингу  було оглянуто  25.0% жінок та 25.7 % чоловіків  від усіх запланованих на рік.

                Зареєстровано 95  випадків   раку, у т.ч. 85 – вперше виявлених.

                Захворюваність  склала 81.1 на 100 тис. населення та знизилася  на  22.8  %.  Це 1 рейтингове місце серед міських лікарень.           

                 За 3 місяці поточного року  виявлено 22 випадки раку  у занедбаних  стадіях , у т.ч. 16 випадків  не візуальних  локалізацій  (22 у 2017 р. ) і 6  випадків візуальних форм ( 6 у 2017 р.) .  

Відсоток загальної занедбаності склав  23.2, візуальної – 20.0. У минулому році ці відсотки  складали відповідно 22.8 та 11.1.

Занедбаність у розрізі поліклінік:

-поліклініка №1 –18.5% ( 28.6%   у 2017р.)

-поліклініка №2 – 23.1% (18.6%  у 2017р.)

-поліклініка №3 – 24.2% ( 23.3% у 2017 р.)

-АСЛ -                 - 33.3%  (  - у 2017 р.)

Зареєстровано 1 випадок раку шийки матки у 1 стадії. У минулому році  випадків занедбаних форм   не було. Дорічна смертність  від раку шийки матки у 1 кв. 2018 р.  склала 10.0% .   Дорічна смертність по місту 10.8%.

 Морфологічно підтверджено усі 100 % випадків.

 Серед 10 випадків раку молочної залози  4 виявлені у занедбаній

стадії. Відсоток занедбаності складає 40.0 (33.3% у 2017 р.).

При профоглядах виявлено 4 раків молочної залози , або 50.0% , при показнику минулого року 27.3%. Дорічна смертність серед вперше виявлених хворих на рак молочної залози склала 4.9% при  показнику минулого року 2.0%. За 3 місяці 2018 року від онкологічних захворювань померло 43 хворих, показник на 100 тис. склав 36.7. У минулому році померло 39 хворих і показник складав 31.1 на 100тис.

Один із рейтингових  показників  з онкології  -   смертність до 1 року  з моменту встановлення діагнозу злоякісного новоутворення. За 3 місяці 2018 року  вона склала 14.9% при    показнику у 2017 році 18.9 %

Протягом I кварталу 2018 року активно виявлено 34 випадки   злоякісних новоутворень і   показник склав 40.0 %  (36.0% у 2017 році).

 

  Охорона здоров’я жінок.

За І кв. 2018 р. взято на облік 269 вагітних проти 285 вагітних у 2017 році,  що на 16 вагітних менше.

Своєчасність взятих на облік склала: 267 (99,3%) на рівні минулого року, з них більше 7 міс. 0,7% проти 0,7%.

Обстеження вагітних у встановлені терміни складає 261 (100,0%).

З групою ризику взято 92,2%, екстрагенітальною патологією 42,3% на рівні минулого року.

Вагітні з акушерською та екстрагенітальною патологією оздоровлювались у стаціонарі.

Охоплення вагітних обстеженням на ВІЛ-інфекцію 100,0%.

Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в термін до 22-х тижнів 100,0%

 

«Запобігання та лікування серцево-судинних та судино-мозкових захворювань»

  Кількість інсультів на фоні артеріальної гіпертензії збільшилася  на 1 випадок  у порівнянні з    минулим роком -  15 випадків (14 у 2017 р.),  у т.ч. в працездатному віці –  6 випадків  (5- у  2017 р.).   

                Відмічається  збільшення    кількості інфарктів міокарду із 21 до 35,  у  т.ч.  у працездатному віці - із 3 до 7 випадків

.Кількість померлих від гострого  інфаркту міокарда залишилася на рівні минулого року-4 особи.   Вперше вийшла  на інвалідність 1  особа при 7   у минулому році.

 «Ветеран»

Під диспансерним наглядом     знаходиться   3142 ветерани , у т.ч.  381  учасник АТО.)

                Комплексними оглядами охоплено  21.8% ветеранів.  У стаціонарних відділеннях  нашої лікарні проліковано  223 хворих (7.1%)  у т.ч.  учасників Ато 13  (3.4%),  у шпиталі інвалідів війни - 105 хворих          (3.3%)  , у т.ч. учасників АТО 8.

У денних стаціонарах проліковано   153  особи  ( 4.9%), у домашніх стаціонарах 251  хворий  (8.0%).                  Слуховими апаратами   у 1 кв. 2018 р. ветерани не забезпечувалися. На безкоштовне лікування  в амбулаторних умовах  затрачено 148638  грн., на зубопротезування- 100852  грн.

 

Педіатрична служба

Під наглядом педіатрів знаходиться – 22064 дітей віком від 0 до 18 років.

При аналізі основних показників роботи амбулаторно-поліклінічної служби відмічається зменшення відвідувань у поліклініку  на 3,3%, що складає 3470,7 проти 3589,5  у 2017 році з розрахунку на 1 тис. дитячого населення. Показник відвідувань на дому  знизився на 1,7%, що складає 737,9 проти 751,2 у 2017 році.

Показники поширеності захворювань та  первинна захворюваність знизились.

Показник поширеності: 597,9 проти 653,6 (-8,5%).

Первинна захворюваність: 439,0 проти 510,9 (-14,0%).

Захворюваність дітей до 1 року та інфекційна захворюваність знизились.

Захворюваність дітей 1 року життя: 310,2 проти 466,8 (-33,5%).

Інфекційна захворюваність: 20,8 проти 24,6 (-15,4%) за рахунок зменшення випадків вітряної віспи.

Не зареєстровано випадків дифтерії та носіїв токсигенного штаму, корі, краснухи, епід. паротиту. Зареєстровано 1 випадок туберкульозу серед підлітків.

Захворюваність новонароджених за підсумками 3 міс. 2018 року зросла на 7,5% і склала 171,8 проти 159,7 у 2017 р.

Відмічається зниження з приводу:

·         інфекцій специф.  для періоду новонароджених –  17 проти 20;

·         родових травм – 3 проти 4;

·         вроджених аномалій –  1 проти 4;

·         гіпотрофій –  0 проти 3;

·         гемолітичною хворобою – 0 проти 1.

         Проте збільшилась кількість дітей:

·         кефалогематоми –  10 проти 2;

·         вродженими пневмоніями – 5 проти 0;

·         з сепсисом новонародженого – 2 проти 1.

 

Проводиться планова робота по диспансеризації хворих дітей. З приводу  хронічних захворювань або вроджених аномалій розвитку  знаходиться на обліку  5100 дітей проти 5081  у 2017 році. Показник –  231,1 на 1 тис. дитячого населення проти 233,9 у 2017 році.

Питома вага знятих з одужанням 6,2 проти 12,0 у 2017 році.

 

В структурі диспансеризації на 1 тис. дитячого населення:

І місце – хвороби органів травлення – 46,9 (51,0);

ІІ місце –– вроджені аномалії – 44,0 (44,6);

ІІІ місце –  хвороби очей – 29,8 (27,1).

 

Під наглядом лікарів-педіатрів району  427 дітей-інвалідів (410 у 2017 році), з них 78 підлітків, 39 – відвідують ДДЗ, 276 – школи, 18 – школи-інтернати,  16 – прикуті до ліжка.

 

Показник загальної інвалідності склав:

За 3 місяці 2018 року показник склав 193,5

За 3 місяці 2017 року показник склав 187,0

 

В структурі за класами захворюваності :

на I місці – вродженні аномалії розвитку – 125 – 29,2%,

на II місці – психічні захворювання – 81 – 18,9%,

на IIІ місці – захворювання ЦНС – 67 – 15,7%,

на IV місці – хвороби ендокринної системи – 35 – 8,2%,

                     у т.ч. цукровий діабет – 29 дітей,                 

 

Вперше вийшли на інвалідність:

За 3 місяці 2018 року – 11 дітей.

За 3 місяці 2017 року – 16 дітей.

 

В структурі захворюваності тих, хто вийшли вперше:

на І місці                вроджені аномалії розвитку                 – 3 – 27,2%

     на ІІ місці           хвороби нервової системи                    – 2 – 18,2%

     на ІІІ місці          хвороби ендокринної системи             – 1 – 9,1%       

                                                 хвороби кістко-м’язової  системи        – 1 – 9,1%

інфекційні хвороби                                – 1 –  9,1%

                            новоутворення                                        – 1–   9,1%

                            хвороби очей                                           – 1–   9,1%

травми                                                                               – 1–   9,1%

                                   

Показник первинної інвалідності склав:                                             

 

За 3 місяці 2018 року – 5,0.

За 3 місяці 2017 року – 7,2.

                                

При оздоровленні дітей переваги надаються дітям пільгової категорії.

Всього оздоровлено за 3 міс. 2018 року:

в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України – 29 (19) дітей, з них 17 дітей пільгових категорій, що складає  58,6%;

в санаторіях, що фінансуються з місцевого бюджету –  71 (62) з них 35 дітей пільгової категорії, що складає  49,3%;

в денних стаціонарах проліковано  860 (803) дітей.

 

Під наглядом педіатричної служби перебуває дітей пільгової категорії: 

427 дітей-інвалідів (410);

41 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (47);

55 дітей-сиріт  та 123 дитини, позбавлених батьківського піклування;

1439 дітей  з багатодітних родин - 439 сімей (1299 діт. - 398 с.);

87 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (81).

За 3 міс. 2018 року на безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей пільгової категорії витрачено 40089 грн. (95582 грн. у 2017 р.),

    На безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (закуплено за рахунок загального фонду бюджету)  5621 грн., у 2017 році – 9628гр.

Значним розділом в роботі педіатричної служби є імунопрофілактика. На постійному контролі вакцинація дітей. План вакцинації в 1 рік проти дифтерії, правця, кашлюку виконаний на 20,4% проти 18,8% у 2017 році. Охоплення вакцинальним комплексом в 1 рік 66,7% проти 25,6%. Своєчасність вакцинації в 6 місяців виконано на 41,9% проти 16,1% в 2017 році.

За 3 місяці 2018 року надійшло під нагляд педіатрів 259 новонароджених. Охоплено вакцинацією БЦЖ 88,8% проти 93,5% у 2017 році. Туберкулінодіагностикою охоплено дітей від 0 до 14років на 35,9%                                                                                                                                                                                                                                         проти 0,5%, дітей групи ризику (0-4 роки) – 23,0% (15,4%), підлітків – 34,5%.

Охоплено підлітків флюрообстеженням на 24,7% проти 23,8% у 2017 року.

Щорічно усі діти оглядаються лікарями-педіатрами, діти декретованого контингенту  проходять  поглиблений  медичний  огляд.

У 2018 році заплановано охопити профоглядами – 22064 дітей, з них поглибленими – 4079. Станом на 01 квітня 2018 року оглянуто – 6332 дитини – 28,7%,  поглибленими оглядами – 1302 дитини 31,9%.

Померло до 1 року 5 проти 1. Показник малюкової смертності (попередній) склав  20,5%о проти 3,6%о.

 

Стаціонарна служба

За І кв. 2018 р. в  стаціонарі  проліковано 3327хв., менше минулого року на 168 хв., на 4,8%.

 Із пролікованих, хворі Корабельного р-ну, становлять 58,9% проти 57,9% у І кв. 2017 р.

План ліжко-днів виконаний на 98,72%, зі зменшенням на 5,24%.

Не виконано планове завдання відділення:

           - офтальмологічне відділення – 94,82% проти 97,65%.

У розрізі відділень терапії не виконали план роботи профілі ліжка: нефрології – 26,94%, (проте терапевтичні ліжка значно перевиконали план на 213,88% проти 171,41% в минулому році), кардіології (терапевтичне відділення №1) – 82,24%.

           Середня тривалість лікування хворих  залишилась на рівні минулого року і склала 9,84 дня.  Зменшилася середня тривалість лікування у відділеннях:

- терапії № 2: 10,12 проти 11,05 у 2017 р.

- педіатрії: 9,97 проти 11,5 у 2017 році.

            Структура  пролікованих  хворих

·         Вагітність, пологи  та  післяпологовий  період  564 проти 709;

·         Хвороби  системи  кровообігу  333 проти 365;

·         Хвороби  ендокринної  системи  345 проти 352;

·         Хвороби  ока та прид. апарата   339 проти 3331;

·         Травми  та  отруєння  247 проти 287;

·         Хвороби  органів  травлення  282 проти 263.   

·         Хвороби  сечостатевої  системи 237 проти 246.

Соціальний склад  пролікованих  хворих:

 Інвалідів  з  приводу  загальних  захворювань  342, менше на 5% ніж у І кв. минулого року;

 Інвалідів  війни 14, менше на 4 хв. ніж у І кв. 2017 р.;                                   

Учасників  війни 52, менше на 38 хв. ніж у І кв. 2017 р.;

            Учасників  бойових  дій (інтернаціоналісти)  26, менше на 9 хв. ніж у І кв. 2017 р.;

Пенсіонерів 1083, менше на 116 хв. ніж у І кв. 2017 р.

Показник  планової  госпіталізації у І кв. 2018 року збільшився  на  1,7%  і  склав -  44,6%. Проте збільшився показник госпіталізації за само зверненням (18,7% проти 13,7%).

 На  3%  збільшилась   кількість  госпіталізованих  повністю  обстежених  і  показник  склав 94,5%. 

 На 1,7%  відмічається  зменшення показника  екстреної госпіталізації   – 55,4%  проти  57,1%  у  2017р.

Збільшився процент доставлених КШД на 0,8% і показник склав 32,9%.  

           За  І  кв.  2018 р.  виписано:

- з  одужанням  26,3%  проти  26,9%;

- з  поліпшенням  69,8%  проти  69,0%;

- без  змін 1,6% 

- переведено  в  інші  стаціонари  1,6%  проти 1,3%.

Загальна  летальність  1,53%, що  більше минулого  року  на  0,07%. 

В  структурі  летальності:

- 29 хворих (56,9%)  проти  25 хв. (49,0%) – хвороби  системи  кровообігу;

- 8 хворих (15,7%)  проти 12 (23,5%) – хвороби  органів  травлення;

- 5 хворих (9,8%) проти 6 хв. (11,8%) – новоутворення.

Летальність   до доби 17,6% проти 15,7%,  від  доби  до 3 діб  19,6% проти 25,5% у І кв. 2017 року.

 

Хірургічна діяльність

За І кв. 2018 р. проліковано хворих у відділеннях хірургічного профілю 1657 хв, що на 3,0 % менше минулого року.

На 2,4% збільшилась кількість проведених операцій – 1381, окремо у відділеннях заг. хірургії більше на 8,4%, гн. хірургія на  23,7%, гінекології на 13,9%, пологове відділення на  8,8%.

Зменшення кількості операцій відмічається у травматологічному відділенні на 16% .

Хірургічна активність склала 70,67%, зі збільшенням на 3,69%.  Збільшилась хірургічна активність у відділеннях:

·         пологовому на 10,87% (60,07%)

·         гінекологічному – на 6,73% (76,48%)

·         гн. хірургії  на 5,38%  (82,65%)

·         загальної хірургії на 4,21 (89,82%)

Структура оперативних втручань:

на І місці – акушерські операції 306 (22,2%) проти 286 (21,2%), із них кесарів розтинів 74  (24,2%) проти 58 (20,3%).

на ІІ місці -  операції на органах травлення  256 (18,5%) проти 219 (16,2%).

на ІІІ місці – операції  на  кістково – м’язовій системі 249 (18,0%) проти 305 (22,6%).

на ІV місці – операції на органах зору 256 (18,5%) проти 219 (16,2%).

З використанням ендоскопічної апаратури проведено операцій - 214 (15,5%) проти 164 (12,2%) у І кварталі  2017 р., у т.ч. в  відділенні загальної

хірургії 98 (45,8%) проти 74 (45,1%).

Збільшилась кількість термінових втручань 89 проти 83, тобто на 7,2%, частина проведених екстрених операцій від загальній кількості операцій в І кв. 2018 року, в порівнянні з І кв. 2017р., збільшилась на 0,3%.

На 0,07% збільшився відсоток післяопераційних ускладнень: 0,29% проти 0,22%. Збільшився цей показник у  гінекологічному відділенні (0,31% проти 0), травматологічне відділення 0,43% проти 0.

Післяопераційна летальність в І кварталі 2018 року - 0,68% проти 0,35%, збільшення на 0,33%.

У І кв. 2018 р. на 1 хірургічне ліжко зроблено 7,27 операції проти 7,1 операцій у 2017 р., а на 1 хірурга – 38,1 проти 37,47 операцій.

 

Робота міського травмпункту

 За І кв. 2018 р. до травматологічного пункту  звернулося 2903 хв. проти  3527 хв. у І кв. 2017 р.

Із оглянутих :

 -    зменшилась кількість побутових травм - 2811 у 2018 році , у 2016 році – 3440;

-     збільшилась кількість кримінальних травм - 44 у 2018 році, 38 у 2017 році;

-     збільшилась кількість травм, пов’язаних з ДТП – 40 у 2018 році, 31 у 2017.

На 21,6% зменшилась кількість звернень мешканців Корабельного району  - 1048 проти 1336 у 2017 році.

           Із кількості звернених за медичною допомогою госпіталізовано 170 проти 187 хв. у 2017 році, у т.ч. мешканців Корабельного району 69 проти 84.

 

 За І кв. 2018 р. невідкладна офтальмологічна допомога у «Міському центрі ендолазерної мікрохірургії ока» надана 1029 хв. проти 1022 хв. у 2017 році. Серед них звернулося з приводу травм 639 проти 611 хв. у 2017 році. В основному це побутові травми 610 проти 583 у 2017 році. Звернулось 597 дорослих проти  583  дорослих, дітей 42 проти 28 у 2017 році.

 

Робота допоміжних служб:

Зроблено фізіотерапевтичних процедур - 24393, що менше на 1,4% в минулому  році.

            Зроблено лабораторних досліджень – 105152, що більше на 12,2% в минулому році.

            Зроблено 2181 функціональних досліджень, що менше на 4,2 %  І кв. 2017 року.

Флюорографій зроблено 288, що більше на 10,3% в І кв. минулого року.

 

 

 

 

Заступник головного лікаря з
організаційно-аналітичної та
кадрової  роботи                                                                  Л.В. Мартюк

Про лікарню