Звіти лікарні

У І півріччі 2015 року продовжувалася робота по виконанню дирек-тивних документів по підвищенню  якості  медичного обслуговування  на-селення району і міста.

 

Цю роботу забезпечували 1280 співробітників, що на 3,9% менше ніж у І півріччі 2014 р.

Серед них:

- лікарів 253 проти 259;

- середніх  медичних працівників 549 проти 563;

- робітників господарчої служби 231 проти 266. 

Загальна укомплектованість по лікарні склала 83,1% проти 85,4% (- 2,3%), у т.ч. серед лікарів 69,6% проти 70,7% (- 1,1%), серед медичних працівників 88,2% проти 89,7%  (- 1,5%).

Атестованість лікарів склала 83,8%, зі збільшенням на 0,8%, середніх  медичних працівників 81,1, зі збільшенням на 6,3%, а із підлягаючих у зві-тному періоді 100% як лікарів так і середніх  медичних працівників.

 

Для лікування пільгових категорій громадян у лікарні витрачено 447700 грн. проти 377580 грн. у І півріччі 2014 р. (+18,6%).

За 6 міс. 2015 р., за рахунок благодійної допомоги, придбано діаг-ностичний спірометричний комплекс MIR SPIRO на суму 92705,01 грн., 2 монітора пацієнта G3C на суму 93653,80 грн., 2 інкубатора для новонаро-джених на суму 795104,49 грн., 2 портативних кардіомонітора Ls LED + LCI на суму 6000 грн., а за рахунок коштів ОБФ «Медицина» придбано галогенові джерело світла LCH-150 на суму 37000 грн.

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

За 6 місяців 2015 р. до лікарні зроблено 539085 відвідувань проти 530183 відвідувань (+1,7%), у т.ч. серед дорослого населення зроблено  452782 проти 446252 відвідувань (+1,5%).

Показник відвідувань до поліклінік в 1 день серед дорослого насе-лення склав 3101,2, на 1 мешканця – 4,6, що більше минулого року.

Вдома для дорослого населення зроблено 53794 відвідувань проти 54001 відвідувань, що на 0,4% менше 2014 р. 

Функція лікарської посади виконана на 113,2% проти 107,2 % у 2014 р., збільшення на 6,0%.

За 6 місяців 2015 р. у районі показник загальної захворюваності склав 1409,7 проти 1441,9, що на 2,2% менше минулого року, а серед до-рослого населення 1475,0 проти 1512,9 зі зменшенням на 2,5%.

Первинна захворюваність зменшилася на 14,1% і склала 328,2 проти 382,5. Серед дорослого населення цей показник склав 233,3 проти 293,9 зі зменшенням на 20,6%.

В структурі захворюваності серед дорослого населення:

І місце – хвороби системи кровообігу 64090 (43,7%) проти 64824 (42,7%) захв., зниження на 1,13%.

ІІ місце – хвороби органів травлення 19209 (13,1%) проти 18701 (12,3%),  збільшення на 2,7%.

ІІІ місце – хвороби органів дихання 16041 (10,9%) проти 17228 (11,3%), зниження на 6,9%. 

ІV місце -  хвороби сечо – статевої системи 11334 (7,7%) проти 9366 (6,2 %), зменшення на 21,01%.

 

За 6 міс. 2015р. розповсюдженість  артеріальної гіпертензії зросла  із 313.4  на 1 тис. до 315.7 на 1 тис., а в працездатному віці - із 255.1 до 258.1 на 1 тис. 

Кількість інсультів на фоні артеріальної гіпертензії зменшилася  із  28 до 26 випадків ( на 1.7%) ,  у т.ч. в працездатному віці – із 9 до 8 випад-ків ( на 11.1%) . 

Розповсюдженість  ішемічної хвороби серця дещо зменшилася - із 228.1   до  227.0  на 1 тис.  

Відмічається  збільшення кількості інфарктів міокарду із 63 до 74,  у  т.ч.  у працездатному віці – з 16 до 19 випадків.  

 

Всього  у Комсомольському районі знаходиться на диспансерному обліку 3283 хворих на цукровий діабет, з них 730 - це інсулінзалежні його форми. У порівнянні із  минулим роком  кількість хворих  зросла на 2.1%.Зріс показник розповсюдженості цукрового діабету із 3358.1 до 3447.7 на 100 тис. дорослого населення на ( 2.6%).

 

Робота з ветеранами війни у 6 міс.   2015 р. проводилася відповідно до  міської  програми „Ветеран “ на 2011-2015 роки. Під диспансерним наглядом  на кінець року   знаходиться   3432 ветерани, у т.ч.278  інвалідів війни.

Комплексними оглядами охоплено  75.6% ветеранів ,у тому числі ін-валідів – 100.0%.   У денних стаціонарах проліковано   134  особи  ( 3.9%), у домашніх стаціонарах 281  хворий  (8.0%).  

У санаторіях оздоровлено 15  ветеранів . Слуховими апаратами  за-безпечено   у 1 півріччі 2015 р. 8 ветеранів, на що витрачено  18260 грн.     

 На безкоштовне лікування  в амбулаторних умовах  затрачено 153029   грн., на зубопротезування- 57026  грн.

 

Обсяг диспансерного спостереження  на 1000 нас. склав по об’єднанню  908,3 проти 889,2 , що на 2,1% більше 2014 р., а серед доро-слого населення  цей показник 1023 проти 997,9 (+ 2,5%). 

У І півріччі 2015 р. приділялась певна увага стаціонарзамінюючим формам надання медичної допомоги. У лікарні функціонує  126 ліжка  денного стаціонару, у т.ч. 86 - для дорослого населення.

Забезпеченість населення ліжками денного стаціонару на 10 тис. нас. збільшилася  і склала 10,6 проти 10,5. 

За 6 міс. 2015 р. в денних стаціонарах для дорослого населення  проліковано 2131 хворих, що на рівні минулого року. На 10 тис. нас. по-казник пролікованих хворих склав 214,3 проти 212,4 у 2014 році. 

Основна група пролікованих хворих – це диспансерна 1429 (67,05%) проти 1454 (68,2%) у 2014 р.

Середня тривалість лікування  склала 10,0 днів.

В  домашніх  стаціонарах  проліковано 1566 проти 1561 хворих, що на 5 (0,3%) більше минулого року. Основна група пролікованих хворих – диспансерна 1017 (64,9%) проти 1011 (64,8%). Тривалість лікування 9,1 дн. проти 9,3дн.

Сумарний коефіцієнт пролікованих хворих у денних та домашніх  стаціонарах  від загальної кількості пролікованих хворих у стаціонарних відділеннях склав 77,8% проти 76,5% (+ 1,3%), а серед дорослого насе-лення 56,3% проти 53,7% ( + 2,6%).

За 6 міс. 2015 р. проведено 1843 амбулаторних операцій проти 1787  амбулаторних  операцій у 2014 році, що на 3,13% менше минулого року. 

 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 

У І півріччі 2015 р. за штатним розписом 21,5 сімейних  лікарів. Уко-мплектованість лікарями склала 75,7%.

Від загальної кількості населення району сімейними лікарями обслу-говується 29,5% , що більше минулого року на 4,4%.

Кількість відвідувань в 1 день 445,2 проти 314,2, на 1 мешканця 1,9, що на 0,3 більше 2014 р. 

Вдома зроблено на 48,2% відвідувань більше: 19734 проти 13313 від-відувань у І півріччі 2014 р.

Почали і закінчили лікування у сімейного лікаря 41353 проти 28931 захворілих, що більше минулого року на 42,9%. 

Функція лікарської посади виконана на 117,6% проти 113,4 % за 6 міс. 2014 р.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЖІНОК

За 6 міс. 2015 р. на  облік було взято 718 проти 733  вагітних жінки, що на 2,0%  менше 2014 р., із них до 3 міс. 712(99,2%) проти  726 (99,0%),  щомайже на рівні минулого року.

Обстежені вагітні на 100%. На 11,5% менше кількість виконаних або-ртів (246). 

У І півріччі 2015 року зареєстровано 584 проти 624 дітей у 2014р.

Пологове відділення працювало у режимі спільного перебування ма-тері і дитини. За 6 міс.2015 р. було проведено 69,7% партнерських пологів , що на 0,3% менше минулого року.

У 100% породілля знаходилась разом з дитиною.

 

 

ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

На диспансерному обліку в районі знаходиться 132 хворих на тубер-кульоз при 153 хворому у 2014 році.  

Показник розповсюдженості туберкульозу  у районі склав 111.1 на 100 тис. населення, що менше міського показника – 121.1 на  100 тис.

За 6 місяців 2015р. усього вперше зареєстровано 40 випадків тубер-кульозу (48 випадків  у 2014 р). Показник захворюваності  знизився  на 16.2% і склав 33.7 на 100 тис.

Відсоток хворих Комсомольського району, у яких вперше виявлено туберкульоз, серед усіх хворих міста на туберкульоз складає 34.5% при  показнику  2014  року  38.7%. 

При профоглядах виявлено 17 випадків захворювання,що складає 42.5% (60.4% у 2014р).  

За 6 міс. 2015р. план профілактичних флюорографічних оглядів ви-конано на 52.7 % при 52.2%  у 2014р .

Кількість обстежених флюорографічно на 1 тис. склала 334.7 при 333.1. у минулому році .

На 49.2% обстежена група осіб, яка довготривало не проходила флюорообстеження (49.6%  у 2014р).

       Методом забору мокротиння обстежено 131 особу, що кашляють бі-льше 2-х тижнів. Виявлено 10 позитивних результаті , виявленість склала 7.6% при  4.3% у 2014 році (міський показник 4.8%, обласний -5.1%).

 

ОНКОПАТОЛОГІЯ

   Проводилася робота по профілактиці та ранньому виявленню он-кологічних захворювань. 

Протягом 6 місяців 2015 року  згідно даних моніторингу  було огля-нуто 22775  жінок, що склало 50.4% річного плану  та 8789 чоловіків, що склало 50.4% річного плану. 

За 6 місяців 2015 року зареєстровано 270  випадків   раку, у т.ч. 241 – вперше виявлених.

Захворюваність  склала 227.2 на 100 тис. населення  при 214.0 у  ми-нулому році  і зросла на 4.8%.

Серед  усіх злоякісних пухлин 91 - це візуальні форми, що складає 33.7% .

Протягом 6 місяців  2015 року   зареєстровано 9  випадків раку шийки матки у ранніх стадіях . 

Морфологічно підтверджено усі 100 % випадків.

При профоглядах виявлено 9 раків молочної залози, або 42.2% , при показнику минулого року 53.3%. 

Протягом I півріччя 2015 року активно виявлено 79 випадків злоякі-сних новоутворень і показник склав 32.8%  (32.3% у 2014 році). 

За 6 місяців 2015 року від онкологічних захворювань померло 111 хворих, показник на 100 тис. склав 93.4 проти 77.8 на 100тис. у 2014 році. 

 

РОБОТА ПЕДІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ

Під наглядом педіатрів знаходиться – 21 656  дитини віком від 0 до                18 років.

Показники первинної захворюваності, захворюваність новонародже-них та дітей до 1 року знизилась.

Показник поширеності: 910,6 проти 906,5 (+ 0,4%).

Первинна захворюваність: 720,2 проти 743,4 (- 3,1%).

Захворюваність дітей 1 року життя: 510,9 проти 652, 8 (- 21,7%).

Інфекційна  захворюваність знизилась на 64%. Показник склав 15,4 проти 42,8. Не зареєстровано випадків дифтерії та носіїв, вірусного гепа-титу, корі, краснухи, епідпаротиту.  Кількість захворювань на вітряну віс-пу  знизилась на 64,5%.

За 6 місяців  2015 року зареєстровано 1 випадок туберкульозу серед підлітків (1 випадок у 2014 році). 

Захворюваність новонароджених за підсумками 6 міс. 2015 року знизилась на 14,3% і склала 152,4 проти 177,8 у 2014 р.

Проводиться планова робота по диспансеризації хворих дітей. За 6 міс. 2015 р. зареєстровано 5030 захворювань проти 4241 у 2014 р. Показ-ник – 232,2 на 1 тис. населення проти 198,6.

Питома вага знятих з одужанням 10,4  проти 10,3 у 2014 р.

В структурі диспансеризації на 1 тис. дитячого населення:

І місце – хвороби органів травлення – 63,7;

ІІ місце –– вроджені аномалії – 42,3;

ІІІ місце –  хвороби ендокринної системи – 25,9.

Під наглядом лікарів-педіатрів району 400 дітей-інвалідів, у т.ч. 62 підлітка, з них 28 – відвідують ДДЗ, 154 – школи, 20 – школи-інтернати, 18 – прикуті до ліжка.

Показник загальної інвалідності склав за 6 місяців 2015 року 184,7 проти 167,7 в минулому році .

При оздоровленні дітей переваги надаються дітям пільгової катего-рії.

Всього оздоровлено за 6 міс. 2015 року:

- в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України – 63 (21) дітей, з них 35 діти пільгових категорій, що складає  55,5%;

- в санаторіях, що фінансуються з місцевого бюджету – 207 (149) з них 89 - діти пільгових категорій, що складає  42,9%;

- в денних стаціонарах проліковано 1529 (1699) дітей.

За 6 міс. 2015 р. на безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей пільгової категорії витрачено 102 222 грн., за 6 міс. 2014 р. – 132027 грн.

На безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 19 906 грн. (17864 грн. у 2014 році).

План вакцинації до 1 ріку проти дифтерії, правця, коклюшу викона-ний на 42,8% проти 10,1% у 2014 р. Охоплення вакцинальним комплексом в 1 рік 56,1% проти 82,4% Своєчасність вакцинації в 6 місяців 2015 р. ви-конано на 20,6% проти 27,4% в 2014 р.

За 6 місяців 2015 року надійшло під нагляд педіатрів 584 новонаро-джених, з них щеплено БЦЖ у пологовому будинку 396 дітей (67,8%), не щеплено 188 (32,2%) 

29 дитини отримали вакцинацію в дитячих поліклініках, після чого охоплення вакцинацією БЦЖ склало  72,8% (88,1% у 2014 році).

Туберкулінодіагностика проводилась згідно плану. Охоплено дітей – 35,0% проти 25,7%, дітей з групи ризику 34.6%, підлітків – 50,6% проти 144,1%.

Охоплено підлітків флюрообстеженням на 57,7% проти 58,3% у 2014 р.

 

РОБОТА СТАЦІОНАРНОЇ СЛУЖБИ 

З 01 квітня 2015 року ліжковий фонд лікарні склав 430 ліжок (за ра-хунок скорочення 10 ліжок палати інтенсивної терапії у кардіологічному відділенні та 10 ліжок інтенсивної терапії у неврологічному відділенні).

За 6 міс. 2015 р. у стаціонарі проліковано 7343 хв. проти 7545 хв. за               6 місяців 2014 року, що на 2,7% менше. 

План ліжко-днів виконаний на 99,96% проти 101,36% у І півріччі 2014 року. 

Середня  тривалість перебування хворого у стаціонарі 10,33 днів, що практично на рівні аналогічного періоду минулого року. 

Результати лікування:

- з  одужанням  33,9%  проти 26,8%

- з  поліпшенням  61,3%  проти  68,0%

- без  змін  2,5%  проти  2,7%

- переведено  в  інші  стаціонари  1,8%  проти 1,7%

Структура  пролікованих  хворих

-  Інвалідів -  859, у т.ч. інвалідів ВВВ -  45;

-  Учасників  війни -  186,  у т.ч. УБД – 54 ;

-  Пенсіонерів  - 2439 хворих.

Мешканців Комсомольського  району  проліковано 4414 (61,6%) зі зменшенням на 1,4%. На 5,2% менше проліковано хворих Суворовського району (877), на 2,0% хворих Дніпровського (648). 

До стаціонару госпіталізовано планових хворих 45%, що на 2,7% менше аналогічного періоду минулого року.

Збільшився показник планової госпіталізації у відділеннях: травма-тологічному 17,5% (+1,4%), гінекологічному 82,7% (+3%), неврологічно-му 59,1% (+2,6%), нефрологічному 70,5% (+1,3%).

На 2,7% збільшився показник екстрених хворих і склав 49,5%. 

Показник  госпіталізації  по  самозверненню  склав  5,5%, що на рівні минулого року. 

У відділеннях хірургічного профілю проліковано 3272 хворих, що на 159 хворих (4,6%) менше минулого року за рахунок офтальмологічно-го на  14,8%,  гінекологічного на 5,2 %, пологового на 4,4%. 

Проведено операцій на 174 (6,4%) менше минулого року, тобто 2528 проти 2702. Менше зроблено операцій у офтальмологічному відділенні 523 (-24,5%), травматологічному 415 (-5,7%), гінекологічному 573 (-5,3%). 

Досягнуто зменшення на 0,16% показника післяопераційних усклад-нень, які склали 0,36%, зменшився цей показник у хірургічному відділенні  на 0,35 % (0,16%), у офтальмологічному  на 0,87% (0,57%).

Хірургічна активність склала 66,56% проти  68,64% у І півріччі 2014 р.               У хірургічному відділенні досягнуто збільшення показника хірургічної  активності (+1,3%), який склав 84,6% проти 83,2% у 2014 році.  

Зменшилась хірургічна активність у офтальмологічному відділенні на 17,78%  (55,79%), травматологічному на 4,86% (67,36%). 

Структура оперативних втручань: 

На І місті – акушерські операції 623 (17,7 %), зі зменшенням на 6,6% .

На ІІ місті – операції на органах зору 523 (14,8%), зі зниженням на 10,8%.

На ІІІ місті – операції  на  кістково – м’язовій системі 474 (13,4%), зі збі-льшенням на 3,9%.

За 6 міс. 2015 р. знижено післяопераційну летальність, яка склала  0,4% проти 0,34% у І півріччі 2014 р.

З квітня 2015 року у лікарні удвічі збільшилася кількість днів урген-тації з хірургії та гінекології, відновлено чергування урологів. 

При  терміновій хірургічній допомозі зроблено 156 оперативних               втручань, що на 13,0% більше ніж у І півріччі 2014 року. 

Структура оперативних втручань при терміновій хірургічній допомозі:

І місце – гострий апендицит 58 (37,1 %), зі збільшенням на 6,7%.

ІІ місце – гострий холецистит  44 (28,2%), зі збільшенням на 2,9%.

ІІІ місце – позаматкова вагітність 23 (14,7%), зі збільшенням на 4,6%. 

Досягнуто зменшення на  0,08% показника післяопераційної леталь-ність при терміновій хірургічній допомозі, яка склала 0,67%. 

Досягнуто зменшення на 0,2% показника загальнолікарняної леталь-ності, який склав  1,05 % проти 1,26% за аналогічний період  2014 року. До доби показник летальності склав 18,2% проти 18,8%, від доби до 3 діб 26,0% проти 22,9%. 

Досягнуто зменшення летальності у відділеннях:

- кардіології:  утричі ( 0,6 % проти 1,89% у 2014 році)

- травматології:  0 %  проти 0,46 % у 2014 році 

- анестезіології: на 2,5% ( 14,12% проти 16,64 % у 2014 році)

- терапії: на 0, 7% ( 2,13 % проти 2,83% у 2014 році) 

 

Робота міського травмпункту: за 6 міс. 2015 р. прийнято 5872 хв., що на 10,4% менше минулого року, у т.ч. мешканців Комсомольського району 2195 (37,4% від прийнятих хворих і на 14,2% менше минулого ро-ку). Із прийнятих хворих 14 (- 33,3%) виробничі травми, 46 ( - 2,1%) ДТП, 88 (- 14,6%) кримінальні травми.

Госпіталізовано травматологічних  хворих 363, що на 2,5% більше І півріччя 2014 року і складає 6,2% від загальної кількості прийнятих хво-рих зі зростанням на 0,8%. 

Показники невідкладної офтальмологічної допомоги у міському цен-трі мікрохірургії ока: за 6 міс. 2015 р. прийнято 1404 хв.,що на 3,3% мен-ше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Медична допомога була надана з приводу травм 906 зі збільшенням на 0,8%, із них дорослому населенню 842, що більше на 0,2%.

Після надання невідкладної допомоги було госпіталізовано 47хв., що менше на 31,9% ніж у аналогічному періоді минулого року, із них з при-воду травм 30 – 63,8% проти 42 – 60,9%.

 

Із індикаторів якості вторинної медичної допомоги відсутні випадки материнської смертності, відсутня лікарняна летальність від пневмонії та інфаркту міокарда. 

 

РОБОТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ

За 6 місяців 2025 року зроблено 62841 фізіотерапевтичних процедур проти 54144 у аналогічному періоді минулого року. 

Зроблено лабораторних досліджень 177454 проти 157563, у т.ч. 70942 проти 60581 складають біохімічні аналізи.

Зроблено 10785 проти 10917 функціональних досліджень.

Флюорографій зроблено 742 проти 653 у І півріччі 2014 року.

 

 

 

Заступник головного лікаря з організаційно-аналітичної та кадрової роботи Мартюк Л. В. 

 

Про лікарню