Звіти лікарні

На протязі 2014р. році робота лікарні була спрямована на підвищення якості надання медичної допомоги та на виконання директивних документів 

Кількість працюючих 1294, менше 3,5%, серед них лікарів 255(19,7%) проти 271( 20,2%), менше на 6%, середніх медичних працівників 555(42,9%) проти 562 (41,9%), менше на 1,3%. В лікарні працює 330 (25,5%) пенсіонерів, 56(4,3%) інвалідів, проти 335(25,0%) і 54(4,0%) відповідно.

 

Укомплектованість лікарів 69,6%, середніх медичних працівників 88,4%, що менше 2013р. на 3,9% і 1,1% відповідно. Показник забезпеченості лікарями на 10 тис. населення склав 21,3, середнім медперсоналом 46,4 проти 22,5 і 46,8 відповідно у 2013р. Коефіцієнт плинності склав серед лікарів 9,0%, серед середніх медичних працівників   8,6%.

Атестованість лікарів 82,8% ( + 3,5%), середніх медпрацівників 74,6%

 ( - 1%), а від тих, що підлягали атестації у 2014р. склав 100%. 

Для здійснення своїх функцій лікарні були забезпечені кошториси на 57942,7 тис. грн. проти 56896,7тис. грн. у 2013р.. Профінансовано 57884,2 тис. грн., або 99,9%.

Видатки на 1 мешканця склали 482 проти 471 грн., що на 2,3% більше 2013р.

Найбільша частина витрат - заробітна плата, на яку витрачено 83,6% проти 83,7% у 2013р.

Для лікування хворих у стаціонарі фінансування становило 1237,5 тис. грн.  проти 845 тис. грн, що на 392,5 тис. грн. більше минулого року.

Оплата медикаментів для лікування пільгових категорій громадян склала 

901 тис. грн., що на 188,4 тис. грн. більше.

Вартість 1 ліжко – дня по медикаментам становила 8,02 грн. проти 5,46 грн. у 2013р.

Вартість 1 ліжко – дня по харчуванню 11,46 грн. проти 8,86 грн, тобто на 2,6грн. більше.

За 2014р. по району народилося 1163 дітей, що на 3,0% більше 2013р.. Показник народжуваності склав 9,7%.

Малюкова смертність 6,05% проти 7,55%.

Мертвонароджуваність  6,0.

Перинатальна смертність 6,8.

На протязі останніх років відсутня материнська смертність.

У 2014р. зменшилась загальна захворюваність на 195,4 і склала 1961,7 на 1000тис.,а серед дорослого населення на 217,3 і склала 1962,3.

Первинна захворюваність по об’єднанню склала 665,6 проти 829,0 на 1000 нас., а серед дорослого населення 487,7 проти 666,2.

Інфекційна захворюваність по Комсомольському району.

Захворюваність на сальмонелез 8вип. – 6,7 на 100тис., що у 2р. нижче 2013р. і на 34% менше носіїв.

Відмічається зниження ГЄК на 3,9%, вперше виявленного хронічного вірусного гепетита « С» на 29,1%, вперше виявленого хронічного вірусного гепетита на 7%. Але в 18 разів збільшилась захворюваність вірусним гепатитом «А» (на 100 тис. нас. 30,0), у 8 разів гострими вірусними гепатитами (на 100тис. нас. 33,3), на 21,3% вперше виявлений хронічний вірусний гепатит « В» ( на 100тис. нас. 9,1), на 29,5% - носії Hbs Ag, на 0,3% туберкульоз органів дихання. 

В структурі захворюваності серед дорослого населення:

І місце – хвороби системи кровообігу 74939 – 38,0% проти 76212 ( 34,7%), менше на 1,7%, а серед цього класу гіпертонична хвороба склала 46,5% проти 46,4% у 2013р., ішемічна хвороба 34,9% проти 33,4% у минулому році . Зниження на 9,6% цереброваскулярної патології. випадків захворювань -  40,6%,  проти 71670 захв. - 36,6%), зниження на 4 %.

ІІ місце – хвороби органів дихання 25987( 13,2%) проти 28468 (12,9%), зниження на 8,7% , а серед них хронічні бронхіти 28,3%.  

ІІІ місце – хвороби органів травлення 22835 (11,6%) проти 22374 (10,2%) у 2013р. Серед цього класу 29,9% займають хронічні гастрити та 26,8% - холецистити . Показники на рівні минулого року.

За  2014 році до поліклінік разом з дітьми зроблено  1207696  відвідувань, що на 3,4% менше минулого року, а серед дорослого населення зроблено 875672 відвідувань, що на 4,4% менше.

Серед дорослого населення в 1 день до поліклінік зроблено 2890,0 відв. проти 3023,1 у 2013р., а на 1 мешканця показник склав 8,7 проти 9,0.

Вдома зроблено 105084 відв., що на 7,8% менше 2013р.

В 1 день 346,8відв. проти 376,3, а на 1 мешканця 1,0 проти 1,1 у 2013р..

З приводу профоглядів зроблено 20,35 відв., менше на 0,2%. Цей показник коливався  від 10,6% у поліклініці №1 до 24,0% - у поліклініці №3. 

Функція лікарської посади виконана на 110,8% проти 109,1 %  у 2013 р.

Не виконали функцію лікарської посади лікарі – стоматологи – 89,6%. Не виконали цей показник в поліклініці №1-  стоматолог 89,6%, в поліклініці №2 – травматолог 96,0%, в поліклініці №3 – сімейний лікар 98,0%.

Обсяг диспансеризації на 1000 населення  по об’єднанню склав 890,1проти 870,8  у 2013 році , а серед дорослого населення 1000,3 проти 975,8.

Відсоток знятих з обліку у зв’язку з одужанням склав   8,4% ,що на 1,7% менше 2013р., а серед дорослого населення 7,9% проти 9,7%.

На 1 ставку лікаря 1112 захв.,що більше 2013р. на 4,7%.

Найбільша кількість захворювань у ендокринологів 4749 захв., онколога 4450 захв., найменша у ЛОР - лікаря 206 захворювань.

У 2014р. кількість ліжок денного стаціонару на рівні минулого року 126,

Із них для дорослого населення 86 ліжок. Забезпеченість населення ліжками денних стаціонарів на 10 тис. населення складає 10,5, а серед дорослого населення 8,6, більше на 0,1.

Проліковано хворих в денних стаціонарах 7486, що на 2,2% більше минулого року і показник на 10 тис. нас. 626,4 проти 610,6 у 2013р.

В денних стаціонарах для дорослого населення проліковано 4197 хв.,що на 1,3% більше 2013р. і на 10 тис. дорослого населення показник склав 418,0 проти 410,4.

Відсоток хворих пролікованих в денних стаціонарах від хворих пролікованих у стаціонарних відділеннях склав 49,6% проти 47%, а серед дорослого населення 30,2% проти 28,8%.

В структурі пролікованих хворих основна група це диспансерна – 2804 (66,8%), на рівні минулого року.

Згідно захворювань 1695 (40,4% займають хвороби системи кровообігу, 867(20,6%) хвороби кістково – м’язової системи, показник на рівні 2013р.

Тривалість лікування 10,0 днів, менше на 0,2дн.

Результати лікування , виписано:

- з одужанням  173 ( 4,1%), більше  на 1,8%;

- з поліпшенням 4013 ( 95,6%), менше на 1,7%.

- переведено в інші стаціонари 3 ( 0,07%) на рівні 2013р..

В домашніх стаціонарах проліковано 2794 хв., що на 3,2% більше 2013р.

Основна група це диспансерна – 1962 хв. (70,2%),зі збільшенням на 15,7%.

В структурі захворювань 1791 (64,1%) проти 1800 (66,5%) займали хвороби системи кровообігу, 421(15%) проти 403 (14,9%) хвороби кістково - м’язової системи.

Тривалість лікування 9,5днів, менше  2013р. на 0,1дн.

Результати лікування , виписано:

- з одужанням  229 ( 8,2%), збільшення   на 1,2%;

- з поліпшенням 2472 ( 88,5%), менше на 0,9%.

- без змін 64 (2,3%), менше на 0,2%

- переведено в інші стаціонари 11 ( 0,4%) на рівні 2013р..

Сумарна кількість пролікованих хворих в денних і домашніх стаціонарах разом з дітьми склала 11002, що більше 2013р. на 9,6% і складає 72,9% від госпіталізованих у відділення стаціонару. 

У 2014р. в амбулаторних умовах було проведено 4159 операцій, що на 2% менше 2013р. На 10 тис. нас. показник склав 414,2 проти 420,3.

Хірургічних операцій зроблено 2092 ( 50,3%) , що на 15% менше 2013р., а на 10 тис. нас. Показник склав 208,4 проти 243,9.

На 23,9% більше зроблено ЛОР – операцій (1492), на 4% менше травматологічних (340). Співвідношення хірургічних операцій у поліклініці до операцій у стаціонарі 1:1,3 проти 1: 1,4.

 

Сімейна медицина.

За штатним розписом передбачено 24,5 ставки сімейних лікарів. Укомплектованість склала 69,4%, більше 2013р. на 4,3%.

Протягом 2014 р.  до сімейних лікарів  було зроблено амбулаторно  93896 відвідувань,  що більше 2013р. на 7132, або на 8,2%. Кількість відвідувань в 1 день 308,6, на 1 мешканця 3,4, тоді як у 2013р. 286,3 і 3,2 відповідно.

Кількість відвідувань вдома 30221, більше на 23,5%

В 1 день 99,7, на 1 мешканця 1,1 проти 80,7 і 0,9 відповідно.

З приводу профоглядів зроблено 25,3 відв. проти 27,3% у 2013р., але цей показник вище районного 20,5%.

Функція лікарської посади виконана на 111,9 %  .

Обсяг диспансерного спостереження  на 1000 населення склав 739,4, більше 2013р. на 18,5 на 1000 нас.

Почали і закінчили лікування у сімейного лікаря 58688 – 91,9%, направлено до «вузьких» спеціалістів  4591 – 7,2%, госпіталізовано 1383 – 2,2% проти  92,1%, 7,3%, 2,3% відповідно у 2013р.

 

Цукровий діабет

План по обстеженню «групи ризику» виконаний на 114,1%, зі зниженням на 2,1%. Виявляємість цукрового діабету склала 267 чол., що на 10,1% менше минулого року.

Поширеність на 100 тис. нас. склала 3486,3, зі зростанням на 7,1%, а захворюваність 271,6 зі зниженням на 7,7%.

На диспансерному обліку 3266 хворих, зі зростанням на 3,9%. Показник складає 3,3% від населення району.

На 15,4% знизилась кількість гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок, на 38,9% кількість гангрен, на 66,6% - ампутацій.

Із гострих ускладнень тільки 2 випадку кето ацидозу (із числа іногородніх). 

На інвалідність вперше вийшло 10 хворих, а у працездатному віці 9 чол., що більше 2013 року на 42,9%. Показник первинної інвалідності на 10 тис. нас. склав 1,02, в працездатному віці 0,92. 

Загальна інвалідність по цукровому діабету склала 176 хворих (5,4%).

Смертність знизилась на 50% і склала 1,0 на 100 тис. нас.

За 2014 рік у школі самоконтролю пройшли навчання 285 чол., що на 2,7% менше 2013 року.

У центрі хірургії «синдрому діабетичної ступні» проліковано 147 хворих, на 22,2% менше 2013 року. Із них хворих Комсомольського району 67 (45,6%) проти 73 (38,6%) у 2013 році.

 

Охорона здоров’я жінок

За 2014 р. взято на облік 1437 вагітних, що на 1,4 % менше 2013р., із них до 3 міс. 1426 (99,2%) проти 1450 ( 99,5%) у 2013р.. З групою ризику взято 92,3%, з екстрагенітальною патологією 42,1%, на рівні минулого року.

Вагітні обстежені згідно протоколів на 100%.

Вагітні з акушерською та екстрагенітальною патологією оздоровлювались у стаціонарі.

Так, за 2014р. у відділенні патології вагітних проліковано 924, або 64,3% від усіх узятих на облік, більше 2013р. на 4,6%.

Вагітність закінчилась пологами у термін у 11275 (96,5%) проти 1294 (97,1%) у 2013р.

Партнерських пологів 70%.

Сумісне перебування породіль та дитини 96%.

Проведено абортів 560,що менше 2013р. на 14,5%.

На 1000 жінок фертильного віку показник склав 18,4%, менше на 0,3%.

У першовагітних 80 (14,3 %)  абортів, більше на 8,1%. Штучне переривання вагітності у 323вип., менше на 19,5%.

На 2,8% більше зроблено  кесаревих розтинів (254) і показник склав 19,3.

Співвідношення пологів до штучних  абортів 1: 0,2 проти 1: 0,3. 

Онкопрофоглядом охоплено 35436 жінок – 103,4%. Виявлено патології 4032 (11,4%) проти 4182 ( 11,4%).

Виявлено предраків 2284 (56,6%) проти 2315 (55,4%) у 2013р. З них раків 80 (2,6%) проти 93 (2,2%), в занедбаній формі 6 (7,5%).

Візуальних форм 52 (65,0%) проти 67 (72%), із них в занедбаній формі 12 (23,1%) проти 15 ( 23,4%).

За 2014р. зареєстровано 136 інфарктів міокарда, більше на 7,9%, а у працездатному віці 31 (22,8%) проти 25 (13,6%).

Зареєстровано 242 інсульта, із них на фоні гіпертонічної хвороби 43 ( 17,8%) проти 246 інсульта і 45 ( 18,3%) відповідно.

У працездатному віці зареєстровано 37 інсультів (15,3%), на фоні гіпертонічної хвороби 16 (43,2%) проти 38 (15,4%) і 16 (42,1%) відповідно.

Первинний вихід на інвалідність на 10 тис. нас. Склав 28,3 проти 33,1 у 2013р., менше на 14,7%, а в працездатному віці 31,3 проти 38,9 на 10 тис. працездатного віку, тобто менше на 14,4%.

 

Стан захворюваності серед осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС.

На початок  2014 року на обліку у лікарні перебувало під наглядом 184 чол., із них:

- ліквідаторів - 144чол. – 78,3%, 

- евакуйованих із зони дії радіації – 4 чол. – 2,2%, 

- переселенців – 36чол.- 19,6%.

Вибуло з під нагляду 9 чол.( померло -3).

Взято на облік 3чол. -  це діти які народилися від ліквідаторів.    

Перебуває на обліку на кінець року 178чол.

Захворюваність склала 1019вип., що на 4,7% більше 2013р. і складає 5724,7 на 1000 нас..

В структурі захворюваності:

І місце – хвороби системи кровообігу 240 – 23,5%  більше на 4,8%.

Серед цієї групи 36,7% займають ішемічна хвороба і 41,2% цереброваскулярна патологія. 

ІІ місце – хвороби органів травлення 215 (21,1%), на рівні минулого року.

ІІІ місце – хвороби органів дихання 122 ( 12,0%) на рівні 2013р.

Проведено оздоровлення:

- амбулаторно 169 чол. - 91,8%

- стаціонарно – 30 чол. -  16,3%

- сан- курлікування – 8чол. -  4,3% 

Визнано інвалідами вперше – 2 чол.

 

Виконання загальнодержавної цільової програми 
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

На виконання програми у 2014 році було витрачено 978,59 тис. грн. проти 281,6 тис. грн.. у 2013 році.

Станом на 01.01.2015 року на диспансерному обліку знаходяться 125 хворих на туберкульоз, в т.ч. 120 хворих на туберкульоз органів дихання, проти 131 та 124 у 2013 році відповідно.

Показник розповсюдженості на 100 тис. нас. склав 104,6, у т.ч. на туберкульоз органів дихання 100,4 зі зниженням на 4,2% і 4,4% відповідно.

Показник захворюваності склав 68,6 на 100 тис. нас. зі зростанням на 1,6%.

Показник захворюваності на туберкульоз легенів склав 65,3 на 100 тис. нас., що вище рівня минулого року на 1,7%. Міський показник 64,9.

Відсоток хворих Комсомольського району, у яких вперше виявлено туберкульоз серед усіх хворих міста – 35,9% зі зростанням на 2,1%.

За 2014 рік виявлено 28 випадків деструктивних форм проти 26 у 2013 році зі збільшенням на 7,7%.

Показник захворюваності склав 23,4 проти 21,7. Міський показник 26,0.

Зросла кількість бацилярних форм захворювання на 18,9% (44 випадки) і показник склав 36,8 при міському 36,5.

Дільничною мережею виявлено 53,6% бацилярних форм проти 82,6% у 2013 році.

Питома вага бацилярних форм склала 58,7%, зі зростанням на 8,7%. Міський показник 58,5%.

Відсоток виявлення при профоглядах склав 62,2% проти 54,3% в минулому році при міському показнику 55,7%.

За 2014 рік померло від туберкульозу легень 10 осіб проти 9 у 2013 році (зростання на 10,6%). Показник склав 8,3 проти 7,5 у минулому році. Міський показник 11,9.

План профілактичних флюорографічних оглядів виконано на 100,5%, але у 2013 році – 101,5%. Кількість обстежених флюорографічно на 1000 нас. склала 639,1 при 736,9 у минулому році.

На 0,2% збільшився показник обстеження осіб, які довготривало не проходили флюорообстеження і показник склав 97,5%. Із цієї групи виявлено 11 хворих, або 13,4% від тих, що захворіли.

За 2014 рік обов’язковий контингент обстежено на 101,1% проти 100,5% у 2013 році. Виявлено 5 хворих.

Методом збору мокротиння обстежено 233 особи, виявлено 15 позитивних результатів, виявляємість 6,4% проти 6,5% у 2013 році.

 

Виконання програми  «Онкологія 2007 – 2016 рр.»

Протягом 2014 року було оглянуто 35436 жінок (103,4% річного плану) проти 36785  жінок (100.2% річного плану 2013 року) та 11026 чоловіків (99,9% річного плану) проти 11187 чоловіків (100.0% річного плану 2013 року). Відсоток огляду жінок, що не обстежувалися більш 2-х років, склав 97,0 проти 97.3% у 2013 році. Відсоток огляду чоловіків – 98,9% проти 97.5% у 2013 році. Серед жінок  виявлено 80 випадків злоякісних новоутворень проти 86 випадків у 2013 році, серед чоловіків - 75 проти 82 випадків у 2013 році. Крім того, виявлено 2284 передракових захворювань у жінок проти 2315 у 2013 році та 1177 передракових захворювань у чоловіків проти 1023 у 2013 році. 

За 2014 рік зареєстровано 561 випадок раку проти 528 випадків раку в 2013 році, у т.ч. вперше виявлених 501 проти 474в 2013 році.

Захворюваність склала 469,4 на 100 тис. населення проти 440.0 у 2013 році.  Міський показник 472,6 на 100 тис. нас. Серед усіх злоякісних пухлин 177 візуальних форм (31,5%) проти 199 (37.1%) у 2013 році .

Серед візуальних форм 

- на І місці  знаходиться рак шкіри – 66 вип.- 37,3%;

- на ІІ місці – рак молочної залози – 55 вип.- 31%;

- на ІІІ місці – рак щитоподібної залози – 16 вип.- 9%.

За 2014 рік виявлено 115 занедбаних випадків раку (у т.ч. 91 випадок не візуальних локалізацій і 24 випадки візуальних форм) проти 109 занедбаних  випадків раку (у т.ч. 81 випадок не візуальних локалізацій і 28 випадків візуальних форм) у 2013 році.

Відсоток загальної занедбаності склав 20,5% проти 20.6% у 2013 році, візуальної – 13,6% проти 14.1% у 2013 році. Міський показник загальної  занедбаності 22,5%, візуальної – 15,7%.

Протягом 2014 року зареєстровано 9 випадків раку шийки матки проти 20 у 2013 році, з них 1 у занедбаній стадії проти 3 у занедбаних стадіях у 2013 році . Відсоток занедбаності склав 11,1% проти 15.0% у 2013 році. По місту занедбаність раку шийки матки склала 8,0%. 

Активно виявлено 6 випадків (66,7%) проти 10 випадків (55.6%) у 2013 році. 

Дорічна смертність  від раку шийки матки за 2014 рік склала 5,6 проти 10.5 у 2013 році. Дорічна смертність по місту 2,0. 

Морфологічно підтверджено 100% випадків, на рівні минулого року.

Серед 55 випадків раку молочної залози 11 - це занедбані форми ( у 2013 році: 55 випадків раку молочної залози, з них 12 - це занедбані форми). Відсоток занедбаності складає 20,4% проти 21.8% у 2013 році. Міський показник 20,9. 

При профоглядах виявлено 25 (52,1% від 48 вперше зареєстрованих випадків) раків молочної залози проти 26 (51.0% від 54 вперше зареєстрованих випадків) раків молочної залози в 2013 році. Міський показник 58,1.

Дорічна смертність серед вперше виявлених хворих на рак молочної залози склала 5,9% проти 3.6% у 2013 році, міському показнику 4,3%.

За 2014 рік від онкологічних захворювань померло 202 проти 196 хворих у 2013 році, показник на 100 тис. склав 169,0 проти 163.3 у 2013 році. Міський показник – 182,6.

Один із рейтингових показників з онкології - смертність до 1 року з моменту встановлення діагнозу злоякісного новоутворення. За 2014 рік вона склала 17,5 проти 20.6 у 2013 року. По місту смертність до 1 року  складає 18,3.

Протягом 2014 року активно виявлено 164 випадки злоякісних новоутворень проти 168 випадків злоякісних новоутворень у 2013 році, показник склав 32,7 проти 35.4 у 2013 році. Показник по місту – 30,8. 

Морфологічне підтвердження склало 89,1% проти 90.5% у 2013 році. Міський показник – 90,4.

 

Аналіз виконання індикаторів якості первинної медичної допомоги

Із індікаторів якості покращились показники:

- інвалідність, що вперше встановлена 28,3 проти 33,1, у т.ч. у працездатному віці 31,3 проти 38,9 на 10 тис.нас.

- зменшилась малюкова смертність 6,05%о проти 7,55%о

- зменшився відсоток візуальних форм раку в занедбаній стадії 13,6% проти 14,1%

- збільшилось охоплення щепленням дітей до року проти краснухи- 81,9% проти 58,7%

- збільшився відсоток охоплення диспансерним спостереженням як по об’єднанню, так і серед дорослого населення- 890,1 і 1000,3 на 1000 нас.

- збільшився рівень охоплення чоловіків онкопрофоглядом  258,0 проти 249,2 на 1000нас.

Але погіршились показники:

- виявлено випадків туберкульозу в занедбаній формі 23.4 проти 21,7 на 100 тис. нас.

- охоплення профщепленням дітей до 1 р. по гепатиту В і проти дифтерії – 28,7% проти 42,3% і 37,4% проти 83,9%

- зменшився рівень онкоогляду серед жінок 614,5 проти 639,0 у 2013р..

 

Робота допоміжних служб:

- на 1 хворого зроблено 0,1 флюорографій, 0,3 рентгенографій органів грудної клітки;

- показник охоплення хворих фізіотерапевтичною допомогою склав 53,7%, на 1 хворого відпущено 9,6 фізіотерапевтичних процедур, на 1 хворого, що закінчив лікування – 17,9 процедур;

- показник охоплення ЛФК склав 39%, на 1 хворого відпущено 4,8 процедури, на 1 хворого, який закінчив лікування 12,2 процедури.

- на 1 хворого зроблено 22,7 лабораторних досліджень.

- досліджень функціональної діагностики  на 1 хворого зроблено 1,2.

 

Охорона здоров’я дітей

 

Охорона здоров’я дітей – на постійному контролі адміністрації лікарні. 

У лікарні 24 дільниці проти 25 дільниць у 2013 році, працює 13 дільничних лікаря-педіатра проти 18 дільничних лікарів – педіатрів у 2013 році. Вони обслуговують 19100 дітей проти 21347 дітей у 2013 році, з середньою кількістю дітей на дільниці 796 проти 854 у 2013 році. 

Функція лікарської посади виконання на 111,9% проти 130,3% у 2013 році.

За 2014 рік загальна захворюваність серед підлітків склала 1653,1, що менше на 8,9% минулого року, а серед дітей знизилась на 3% і склала 2020,3 на 1000 дітей.

На 5,5% знизилась первинна захворюваність серед підлітків і склала 921,6 на 1000 дітей і на 4,3% серед дітей (1737,0).

Захворюваність дітей 1 року життя склала 1247, 3 проти 1572,7, захворюваність новонароджених 143,6 проти 171,8.

Інфекційна захворюваність 52,1%, зниження на 6,2%.

За 2014 рік до дитячих поліклінік зроблено 332024 відвідувань, що на 0,8% менше минулого року. З приводу профоглядів зроблено 61,2% відвідувань, менше 2013 року на 3%.

За 1 день до поліклінік зроблено 1095,8 відвідувань, на 1 мешканця – 17,4 проти 1104,7 і 17,5 відповідно.

Вдома зроблено 60949 проти 57771 відвідувань, тобто на 5,5% більше, в 1 день 201,2, на 1 мешканця 3,2 проти 190,7 і 3,0 відповідно.

У структурі захворюваності серед дитячого населення 20814 (64,8%) займають хвороби органів дихання зі зменшенням на 1,5%, а серед них 17346 (83,3%) зі зменшенням на 3% займають гострі інфаркти верхніх дихальних шляхів.

Серед дитячого населення на 4,5 зменшилась захворюваність на онкопатологію (106 вип.), але на 27,3% зросли злоякісні новоутворення, тоді як серед підлітків на 9% зросла онкозахворюваність при 1 вип. Злоякісного новоутворення.

Значна частина серед дитячого населення хворіє на ендокринну патологію – 617 (1,9%), що менше 2013 року на 2,8%, а серед підлітків 168 (3,2%) зі зменшенням на 21,9%.

Охоплення диспансерним спостереженням склало 310,7 на 1000 дитячого населення проти 317,9 у 2013 році, а відсоток знятих з одужанням 18,9%, на 1,6% менше 2013 року.

Загальна інвалідність серед дитячого населення склала 176,8 проти 160,2 у 2013 році, а первинна 26,8 проти 27,1 на 10 000 дитячого населення.

Для оздоровлення дитячого населення розгорнуто 40 ліжок денного стаціонару.

Забезпеченість ліжками склала 0,2 на 10 тис. дитячого населення.

У денних стаціонарах проліковано 3289 дітей, що на 3,2% більше 2013р.

У 2014 році профілактичними оглядами дітей шкільного віку охоплено 100% від плану. Виявлено 65,2% з відхиленням у стані здоров’я.

Виявлена патологія:

- кістково-м’язова – 29,3% проти 26,5%;

- офтальмологічна – 13,5% проти 14,8%;

- серцево-судина – 12,2% проти 13,4%;

- ендокринна – 7,6% проти 8,3%.

На безкоштовне харчування дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей витрачено 40458,89 грн. проти 25705 грн., тобто на 14753,89грн. більше минулого року.

Значним розділом роботи педіатричної служби є імунопрофілактика:

- охоплення вакцинацією проти дифтерії дітей до 1 року склало 37,4% проти 84%

- охоплення туберкуліно-діагностикою дітей 62,6 проти 68,3%;

- охоплення флюорообстеженням підмітків 99,8% проти 99,8%;

У дитячому відділенні проліковано 1202 дитини , менше 2013 року на 3,5%, із них до 1 року – 237 (19,7%) проти 224 (18%), більше на 5,8%. План ліжко-днів виконаний на 101,18% проти 102,2%. Середня тривалість лікування 11,45 проти 11,72 дня у 2013 році.

На лікування дітей у відділенні витрачено 46266 грн. бюджетних коштів проти 16775 грн., а на харчування – 40338 грн. проти 112157 грн. на 1 ліжко-день по харчуванню – 2,93 грн.

За 2014 рік у районі народилося 1163 дітей, що більше 2013 року на 35 (3,1%). Показник народжуваності склав 9,7 проти 9,4 у 2013 році та 11,0 у 2012 році.

Показник малюкової смертності на 1000 народжених склав 6,05%о проти 7,55%о у 2013 році та 6,31%о у 2012 році. 

Робота допоміжних служб:

- охоплення фізіотерапевтичною допомогою склало 3,4%, що менше 2013 року на 0,1%. На 1 хворого 13,6 процедур, більше на 0,6.

- охоплення ЛФК 2,6% проти 2,5%. На 1 хворого 14 процедур, менше на 0,5.

- охоплення функціональними дослідженнями склало 2,6%, на 1 хворого 1,1 дослідження проти 3,4% і 1,1 у 2013 році відповідно.

- всього зроблено аналізів 106370, в т.ч. біохімічних 4592 (4,3%) проти 108425 і 3648 (3,3%) у 2013 році відповідно. На 1 амбулаторне відвідування 1,18 аналізів.

У міському центрі охорони зору дітей та підлітків проліковано 1588 дітей, більше 2013 року на 3%, тривалість лікування 10,2 дня.

Шляхи направлення хворих:

- поліклініка №1 – 631 (39,7%) зі збільшенням на 3,9%.

- поліклініка №2 – 216 (13,6%) зі збільшенням на 6,9%.

- лікарі Суворовського району – 501 (31,5%) зі збільшенням на 0,4%.

- лікарі Дніпровського району – 41 (2,6%) зі збільшенням у 2,9 рази.

- само звернення - 47 (2,9%) зі зменшенням на 44,1%.

У структурі пролікованих 1069 (67,3%) займають хворі діти з міопією, 309 (19,4%) з амбліопією.

Ефективність лікування:

- з одужанням 34 (2,1%) проти 10 (0,6%).

- з поліпшенням 1540 (97%) проти 1526 (99%).

- без змін 14 (0,9%) проти 5 (0,3%) – діти-інваліди.

 

                                             Стаціонарна служба

 

За 2014 рік  на 450 ліжках  проліковано 15085хв., що на 509 (3,3%) менше минулого року.

Рівень госпіталізації на 100 жителів склав 12,62  проти 12,99 у 2013р. Кількість відмовлень в госпіталізації 1896, що на 127 ( 6,3%) менше 2013р..

Із пролікованих хворих Комсомольського району 62,8% на 0.1% більше минулого року., але хворих  Суворовського і Дніпровського районів проліковано 37,2%  проти  37,3% у 2013р., де окрім міських відділень    в хірургічному відділенні 247хв.(7,9%), пологовому 155хв. (5%), гінекологічному 266хв.(8,5%), неврологичному  178 (5,7%).

Із числа виписаних:

- пенсіонерів  4995- 33,1% проти 5285 – 33,9%; 

- інвалідів по загальному захворюванню 1832 – 12,1% проти – 1359 -11,9%; 

- інвалідів війни  72 – 0,5%  проти 82 – 0.5%; 

- учасників війни   481  - 3,2%  проти 527 – 3.4% ; 

- учасників бойових дій 132  – 0,8% проти 151 – 1%;

- учасників ліквідації  ЧАЕС  59 – 0,4% проти 57 0,4%.

Більше проліковано тільки інвалідів по загальному захворюванню.

Работа ліжка фактично склала 343,04, на рівні минулого року. Оберт ліжка склав 34,65, що на 1,13 менше 2013 року. Виконання плану  ліжка – днів склало 100,89% зі зменшенням на 0,27%.  Не виконали план ліжка – дня:

 хірургічне відділення  99,73%, пологове 51,15% та  ліжка терапевтичного профілю на 99,51%.

Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі склала 10,23 дня, що на 0,3 дня більше 2013р..

Збільшення  тривалості лікування у всіх відділеннях.

Структура захворювань пролікованих хворих по нозології:

І місце - вагітність, пологи та післяпологовий період – 3124 хв. (23,4%) на рівні  2013р.

ІІ місце – хвороби системи кровообігу  2000 хв. (15,0%)  проти 2045 хв. (14,9%) , а серед цього класу 1073 хв. (53,6%), це хворі із ішемічною хворобою серця  проти 1116 хв. (54,6%) .

ІІІ місце – хвороби ока 1664( 12,5%) проти 1791 (13%), що на 0,5% менше 2013р..

ІV місце – хвороби ендокринної системи  1311 – 9,8% проти 1388 -  10,0%.

V місце  - травми та отруєння  1183 -  8,9%  проти 1143 -  8,3%.   

Планова госпіталізація  у 2014р.  склала  47,4%, що  менше 2013 р. на 0.5%.

Зменшився показник  планової госпіталізації: 

- терапевтичне  відділення  26,1% проти 30,2%

- хірургічне відділення        36,1% проти 37,2%

- травматологічне відділення  16,9% проти 17,7%

- патологія  вагітності   82,6%  проти 85,0%

- гінекологічне відділення   80,3%  проти 80,9%

- офтальмологічне  відділення  70,8%  проти  72,8%

- педіатричне відділення   3,8 % проти 4,7%

По поліклінікам направлення  планових хворих склало:

- поліклініка  № 1-  43,5%

- поліклініка  № 2 – 40,3%

- поліклініка  №3 – 44,4%

- смт. Камишани – 43,5%.

Показник повністю обстежених склав 91.3%, на рівні минулого року.

Відсоток  повністю обстежених  планових хворих знизився:

- ендокринологічне відділення  90,0% проти 91,0%

- хірургічне відділення 97,3% проти 97,6%

- травматологічне відділення 74,0% проти 90,3%

- офтальмологічне  відділення 98,1% проти 98,7%

- нефрологічне  відділення 64,3% проти 70,0%

Знизився % госпіталізованих  хворих по  самостійному зверненню  з 6,2% до 4,9%. Високим цей показник залишається у хірургічному  відділенні  12,7%  зі зменшенням на 1,7%.   

Показник розходження поліклінічних діагнозів зі стаціонарними склав 3.4%, що на 0,1% більше 2013р.. Зростання цього показника відмічається:

- у кардіологічному відділенні на 1% ( 7,5%)

- у терапевтичному на 1,7% ( 11,0%)

- у травматологічному на 0,5% (0,9%)

- у гінекологічному на 0,7% (2,8%)

- у офтальмологічному  на 0,2 % (0,3%)

- у педіатричному на 0,9% (9,3%) 

Показник повторної госпіталізації  знизився на 0,2% і склав 3,3%. Збільшення відмічається  у кардіологічному відділенні на 1,3% (9,2%), хірургічному на 1,0% (3,8%) , травматологічному на 0,6%(5,0%), нефрологічному на 4,2% ( 7,3%).

Загальна лікарняна летальність збільшилась на 0.1% і склала 1,36%.

Погіршився  показник летальності у 

- кардіологічному  відділенні 1,95% проти 1,28 

- терапевтичному 1,72% проти 1,36%, 

- травматологічному 0,44% проти 0,34%, 

- у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії 18,66% проти 17,41%.

В структурі летальності:

- хвороби системи кровообігу 109 – 52,7% зі зменшенням на 5.9% із них хворі з ішемічною хворобою серця 24,2% зі збільшенням на 7,5%, від цереброваскулярної патології 13% зі зменшенням на 2,2%.

- хвороби органів травлення 38 – 18,4% зі збільшенням 7,8%

- травми та отруєння 19 – 19,8% зі збільшенням на 3,12%.

Летальність до доби – 26,1% зі зменшенням на 10.4%, а від доби до 3-х діб – 19,8%. Зі зменшенням на 2,1%.

Переведено хворих із відділень стаціонару до відділення анестезіології та інтенсивної терапії 323 хв., у т.ч. протягом доби 55 хв. – 17%.

 

Хірургічна діяльність 

За 2014 р. у відділеннях хірургічного профілю проліковано 6911хв.,що на 447 ( 6,1%) менше 2013р.. Проведено операцій 5475, менше на 297(5,2%) . Зменшення за рахунок хірургічного відділення на 15%  (1154 операцій), офтальмологічного на 5,7% (1396), гінекологічного на 10% ( 1252 ).

Але на 19,2% більше проведено операцій у пологовому відділенні (745 операцій) і показник кесаревих розтинів склав 21,13% проти 18,42% у 2013р.. На рівні минулого року показник післяопераційних ускладнень і склав 0,33%, але зростання відмічається в хірургічному відділенні на 0,9% (0,26%), в офтальмологічному на 0,32% (0,93%).

Післяопераційна летальність зменшилась на 0,14% і склала 0,36% за рахунок  хірургічного і травматологічного відділень, де вона і зареєстрована.

Хірургічна активність зросла на 0,6% і склала 68,69%.

Але на 1,72% цей показник зменшився у хірургічному відділенні (84,42%), на 2,21% у травматологічному відділенні (72,29%), на 0,9% у гінекологічному відділенні (71,59%).

Структура оперативних втручань.

- операції на органах зору   1396-25,5%,   на рівні минулого року.

- акушерські операції 11316 – 24,0 % зі збільшенням на 1,8%.

- операції на кістково – м’язової  системі 1005 – 18,3%   зі збільшенням на 1,8%.

За 2014р. зроблено 618 (11,3%) операцій з використанням ендоскопічної апаратури , у т.ч. у хірургічному відділенні 255 ( 41,3%) проти 

634 (11%) і 295 (46,7%) відповідно.

Зменшилась кількість операцій при  терміновій  хірургічній  допомозі. Всього зроблено 254 операцій проти 289 у 2013р., що на 12,1% менше.

Менше прооперовано хворих з приводу гострого апендициту ( 80 зі зменшенням на 32,8%), проривної виразки ( 6 зі зменшенням на 50,0%) та інші.

Післяопераційна летальність при терміновій хірургічній допомозі склала 0,39%, що менше 2013р.  на 0,65 %. 

За 2014 рік число операцій на 1 хірурга 165,91 проти 187,71, а на 

1 хірургічне ліжко 30,42  проти 32,07.

Питома вага найбільш важливих термінових операцій серед усіх операцій у стаціонарі – 4,64% проти 5,01% у 2013р..

За 2014р. результати лікування хворих становлять:

- з одужанням  3879 ( 26,0%) зі зменшенням на 3,8%;

- з поліпшенням 10284 ( 69,1%) зі збільшенням на 3,8%.

- без змін 373 ( 2,5%) зі збільшенням на 0,2%. 

- переведено в інші стаціонари 236 ( 1,6%).

Із індикаторів якості вторинної медичної допомоги  покращились

показники:

- післяопераційна летальність при операціях на органах черевної  порожнини – 1,04% проти 1,48%, менше на 0,44%

- летальність при терміновій хірургічній допомозі 0,39% проти 1,04%, менше на 0,65%

- частота переведених хворих у відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 323 проти 336, менше на 3,9%

Погіршились показники:

- летальність в стаціонарі – 1,36% проти 1,26%, більше на 0,1%

- перинатальна смертність – 12,49%о проти 10,78%о, більше на 1,71%

- лікарняна летальність від пневмонії – 1,22% проти 0,93%, більше на 0,29%

Лікарняна летальність при інфаркті міокарда, рання неонатальна смертність на рівні минулого року.

Відсутні випадки материнської смертності та скарги на медичну допомогу.

 

Робота допоміжних служб:

- охоплення фізіотерапевтичною допомогою – 50,7%,що менше минулого року на 3%.  На 1 хв. відпущено 4,3 процедури проти 4.8 у 2013р. 

- охоплення ЛФК склало  37,3%,  менше 2013р. на 1,7%. 

- зроблено  лабораторних досліджень 315093, менше 2013 на 11%. На 1 хв. 20,9 аналізів проти 22,7 у минулому році. 

- відсоток біохімічних аналізів склав 38,3%,  що менше 2013р.а 1,8 %.

- зроблено функціональних досліджень 9601, більше на 2,2%. На 1 хворого – 1,4 проти 1,2  у 2013 р. 

- зроблено флюорографій 1293,  менше 2013р. на 3,7%, а рентгенографій 8330 проти 7418.

 

Показники невідкладної офтальмологічної допомоги

У 2014р. прийнято 3022 хв. , менше на 9,5%, у т.ч. з приводу травм 1871, менше на 15,5%. 94,8 серед травм займають побутові (1773), 1745( 93,3%) отримали травми дорослі. Госпіталізовано з приводу травм 72 хв.(3,8%)          З приводу захворювання звернулося 1151( 38%) проти 1125( 33,7%) у 2013р..      

 

Робота міського травматологічного пункту

Всього прийнято 13122хв., що на 6,2% більше 2013р., у т.ч. мешканців Комсомольського району 4965 (37,8%) зі збільшенням на 5,5%.

12747 зі збільшенням на 6,4% - це побутові травми. На 4,6% збільшилась кількість побутових травм мешканців Комсомольського району (4718).

Виробничі, ДТП, кримінальні травми на рівні минулого року (36, 132,207), а серед мешканців Комсомольського району виробничі травми зросли на 86% (26вип.), ДТП на 11,8% (85вип.), кримінальні на 26% ( 136 вип.)

Госпіталізовано 747хв. (5,7%), у т.ч. мешканців Комсомольського району 315 (42,2%).

 

 

 

 

Заступник головного лікаря з
інформаційно-аналітичної роботи                                                В.В.Ковтун

 

Про лікарню