Звіти лікарні

Протягом  9 міс. 2014 р. медичні працівники лікарні проводили повсякденну роботу по удосконаленню медичної допомоги мешканцям району згідно вимог директивних документів по її організації.

І. Кадрова робота
В лікарні працювало 1309 співробітників проти 1340 у 2013 році , серед них лікарів 256 проти 270, середніх медичних працівників 567 проти 560 у минулому аналогічному періоді. 
Укомплектованість лікарями 66,9% проти 73,4%, середніми медични-ми працівниками 90,3% проти 88,6% у 2013 році. Коефіцієнт  плинності кадрів по лікарні склав 8 %, що на 2,3% менше минулого року(10,3%).
Атестованість лікарів склала  99,2%, що на рівні минулого року, середніх медичних працівників 73,7% проти 76,8%.

ІІ. Амбулаторно-поліклінічна служба

А. Поліклініки для дорослого населення
За 9 міс. 2014 р. загальна кількість відвідувань до амбулаторно - поліклінічних  закладів склала 940845 зв., у т.ч. дорослого населення 691519. 
У 2013році - 968121 зв., у т.ч. дорослого населення 726722.
До поліклінік для дорослого населення зроблено 646030 звернень,  у 2013році їх було 673523. 
Серед дорослого населення в 1 день зроблено 2884,1 відвідувань, у 2013 -  3227,5 відвідувань. 
На 1 мешканця показник 6,4 проти 7,2 у 2013році.  
Вдома зроблено 77727 відв. проти 84528 відвід. у 2013р.. 
В 1 день зроблено  347,0  відвідувань , у 2013 році 377,4 , що на  8,1% менше.
На 1 мешканця 0,8 проти 0,7 у минулому році.
В структурі захворюваності серед дорослого населення:
І місце – хвороби системи кровообігу 71575 випадків захворювань -  40,6%,  проти 71670 захв. - 36,6%), зниження на 4 %.
ІІ місце – хвороби органів травлення 21595 випадків захворювань -  12,3% , проти 21236 захв. ( 10,9%), збільшення  на 1,4%.
ІІІ місце – хвороби органів дихання 21108 випадків захворювань – 12,0%, проти 22938захв. (11,7%) зменшенням на 0,3%.
ІV місце – хвороби сечо – статевої системи 12451 випадків захворю-вань – 7,0% проти 11352 захв.  (7,3%) збільшення на 0,3%.
Функція лікарської посади виконана на 104,0%. По усім поліклінікам взагалі  функція лікарської посади виконана.
Обсяг диспансерного спостереження склав у розрахунку  на 1000 нас. 900,9 захв., проти 885,9 захв. у 2013 році, серед дорослого нас. 1010,8.
На 1 ставку лікаря 1062 захв. проти 1072 захв. у 2013 році. Найбільша кількість у лікаря -  онколога 4312 захв., найменша у травматолога 184 захв..
Показник екстреної госпіталізації хворих Комсомольського району склав 57,5%. 
Показник повторної госпіталізації склав 3,1%.
Протягом 9 міс.2014 року приділялась певна увага стаціонарзамінюючим формам надання медичної допомоги. 
У лікарні функціонує 126 ліжок денного стаціонару, у т.ч. 86 ліжка для дорослого населення. Забезпеченість ліжками склала 9,5 у розрахунку на 10тис. населення, а серед дорослого населення 11.7.
У денних стаціонарах для дорослих проліковано 3086 хв., у 2013р. – 2975 хворих, що на 3,7% більше минулого року.
На 10 тис. нас. серед дорослого населення цей показник склав 307,3, минулого року 294,8.
Основна група пролікованих хворих –диспансерна 2037 (66,0%), у  2013 р. вона становила 1976 (66,4%).
В структурі захворювань 1219 – 39,5% займають хвороби органів кровообігу; 645 - 20,9 %  хвороби кістково-м’язової системи, 372 - 12,0% хвороби органів дихання.
Тривалість лікування в денних стаціонарах склала 8,9 дн., у 2013р. -10,2 дн..
В домашніх стаціонарах для дорослих  проліковано2106 хворих, у минулому  році 2015хв..
Основна група пролікованих – 1387 хворих диспансерної групи.
Серед пролікованих 1361 (64,6%) складають хвороби системи кровообігу, 332 (15,8%) хвороби  органів дихання. 
Тривалість лікування склала 7.3 дн. проти 9,5дн. у 2013 році.

Результати лікування :
           В денних стаціонарах                      домашніх стаціонарах
- з одужанням    133 – 4,3%                                   163 – 7,7% 
- з поліпшенням 2943 – 95,4%                            1867 – 88,7% 
- без змін             9     – 0,3%                                    51 – 2,4% 

Сумарна кількість пролікованих хворих в денних та домашніх стаціонарах для дорослих склала 5192 хв., у минулому році складала 4990хв..
Частка хворих, пролікованих в денних та домашніх стаціонарах по відношенню до хворих пролікованих  в стаціонарних відділеннях  склала 46,7%. В денних та домашніх стаціонарах для дорослого і дитячого населення проліковано 8171хвор., що склало 73,6% від пролікованих  в стаціонарних відділеннях  лікарні.
За 9 міс. 2014 року проведено 3029 амбулаторних операцій, у 2013р. - 3097 операцій. На 10 тис. нас. зроблено 301,97 операцій. Хірургічних операцій зроблено 1609, у 2013році – 1704.  На 10 тис. нас. цей показник склав 160,3 проти 168,9 у 2013 році. Операції офтальмоло-гічного профілю склали 164.
Первинна інвалідність на 10 тис. дорослого населення склала 21,3 проти 24,8 у 2013році, серед працездатного населення  показник склав 24,8, у 2013році він був 28,3 на 10 тис. працездатного населення .
Кількість штатних посад сімейних лікарів 24,5, кількість фізичних осіб сімейних лікарів 17, зайнятих посад 21,5. Укомплектованість склала 87,8%, фізичними особами 69,4%.
Сімейні лікарі обслуговують 30046 (25%)  мешканців , у т.ч. 4234 дитячого населення (22,2%).
До сімейних лікарів в поліклініках  зроблено 66266 відвідувань, у 2013 році – 61378. Вдома зроблено 22547 відв., у 2013р. – 17692.
Почато і закінчено лікування у сімейного лікаря 42177 хв., у 2013 р. їх було 35514 хв..
Направлено на консультації до «вузьких спеціалістів» 3198 хв., проти 5366 хв. у 2013 році, госпіталізовано до лікарень 990 хв., у 2013р. 971 хв..
За 9 міс. 2014 року зареєстровано 95 інфарктів міокарда, у т.ч. 21 випадок у осіб працездатного віку (22,1%)  проти 22 ( 23,6%) у 2013 році, інсультів – 186 випадків, у т.ч. на фоні АГ 38 (20,4%) проти 190 випадків інсультів, у т.ч. 40 (21,0%) на фоні АГ у 2013 році. У працездатному віці інсультів було 30 (16,0 %), у т.ч. на фоні АГ 12 (31,6%) . 
За 9 міс.2014 року відсоток виконання плану по обстеженню на цукровий діабет осіб з факторами ризику по району склав 87,5%. Виявлення хворих на цукровий діабет  склало  193 чоловік , проти 225 чол. у 2013р., зниження на 14,2%. Серед вперше виявленого цукрового діабету з ускладненнями 6,1%, у т.ч. з ангіопатією нижніх кінцівок 1,4%.
Поширеність цукрового діабету склала 3404,9,  захворюваність 196,3, у 2013році -  3176,4 і 223,0  відповідно.
Усі хворі забезпечені інсуліном.
За звітний період  кількість гнійно – некротичних уражень нижніх кінцівок склала 21 проти 32 вип. у 2013р., зниження на 34,4%., кількість гангрен 9 , у 2013р. -14 вип.,  зниження на 35,7%. 
Первинний вихід на інвалідність по цукровому діабеті  склав показник 0,61, у працездатному віці   0,51.
Смертність від ускладнень цукрового діабету 1 вип. проти 2 у 2013р. , на 100 тис. нас. показник склав 1,0, у 2013році 1,98.
У школі самоконтролю  хворих на цукровий діабет навчено 225 чол., у 2013р. - 245 чол.. 
У центрі хірургії синдрому «діабетичної стопи» проліковано 111 хв., у т.ч. хворих Комсомольського району 43 – 38,7%.
За 9 міс.2014 року показник загальної захворюваності на туберкульоз 124,7 на 100 тис. нас., при міському 131,9. Вперше зареєстровано 67 вип. туберкульозу, показник захворюваності склав 56,1 на 100 тис. нас..
Показник захворюваності на туберкульоз легенів склав 52,8 на 100 тис. нас. при 48,3 у 2013 році.
Показник деструктивних  форм туберкульозу склав 20,1 на 100 тис. нас. проти 15,8 у 2013 році, бацилярної форми  29,3.
Питома вага деструктивних форм склала 38,2%, бацилярних 55,6%,  43,5% і 56,5% відповідно.
При профоглядах виявлено 42 вип. захворювання – 62,7% у 2013р. -  60,9% , міський показник 59,9%.
Від туберкульозу померло 8 осіб. Показник склав 6,7 проти 5,0 у 2013р. у розрахунку на 100 тис. нас.
План профілактичних флюорографічних оглядів виконано на 76,4% при 76,3% у 2013 році.
На 1000 нас. кількість обстежених флюорографічно склала 485,9 при 571,1 у минулому році. На 72,9% обстежена група осіб, яка довготривало не проходила флюрообстеження. З цієї групи виявлено 11 хв., або 16,4% від усіх захворівших. Серед них 8 осіб з деструктивними  формами, 9 із бацилярними.
Методом збору мокротиння обстежено 177 осіб, виявлено 12 позитивних результатів. Виявленість склала 6,8% проти 7,1% у минулому році.
Показник захворюваності на злоякісні новоутворення у розрахунку на 100 тис. нас. склав  333,8, у 2013 році – 299,2.
Зареєстровано 399 вип., у т.ч. 354 – вперше виявлених. Серед усіх злоякісних пухлин 122  візуальні форми, 30,6% проти  134 - 37,4% у минулому звітному періоді.
За звітний період  2014 року виявлено 83 вип. занедбаної форми раку, у т.ч. 17 вип. візуальної форми, 13,9%.
За 9 міс. 2014 року зареєстровано 3 вип. раку шийки матки, з них  1 –у занедбаній стадії. 
Активно виявлено 1 вип. – 33.3% проти 4 вип. - 33,3% у 2013 році.
Дорічна летальність від раку шийки матки склала 5,6% при 10,5% у минулому році.
Серед 43 вип. молочної залози, 9 – занедбані форми – 20,1%, у 2013 р.- 33 випадки, 4 - занедбані форми – 12,1%.
При профоглядах виявлено 19 раків молочної залози, або 50,0% від 38 вперше зареєстрованих, у 2013році їх було 17, 56,7% від 30 вперше зареєстрованих.
Дорічна смертність серед вперше виявлених хворих на рак молочної залози 5,9% при 1,8% у минулому році.
За 9 міс. 2014 року від онкозахворювань померло143 хв., показник склав 119,6 на 100 тис. нас. проти 144 – 120,0 у минулому році.
Смертність до 1 року з моменту встановлення діагнозу склала 83 – 17,5% проти 20,2% у 2013 році.
Активно виявлено 103 вип. раку і показник склав 29,1% при 111 випадках і 34,5% у минулому році.
Активна виявленість візуальних форм склала 39,3% (усього при профоглядах виявлено 48 візуальних форм). У 2013 році цей показник був 50,9%. 
У міському травмапункті за 9 міс. 2014 року прийнято 9916  хворих, що на 2,9% більше ніж у минулому році(9634), у т.ч. мешканців Комсомольського району 3837-   38,7%, у минулому році – 3664 – 38%.
Госпіталізовано 532  хворих – 5,4%, по району 238 – 6,2%  від загальної кількості  прийнятих хворих.
Серед прийнятих хворих району 3820  (99,6%) побутові травми, 99 травм – кримінальні – 2,3%,що на 25% більше минулого року – 79,  виробничих травм 17 – 0,4%,що на 54% більше минулого року (11).
У міському центрі надання невідкладної офтальмологічної допомоги прийнято  протягом 9 міс. 2014р. 2338  хворих, що на 9,3% менше ніж в аналогічному періоді 2013р.(2577).
Медична допомога була надана 1432 особам з приводу травм, у 2013 р. – 1692 особам, що на 15,4% менше. Побутових травм - 1353  - 94,5% . Основна частина травм  –   серед дорослого населення – 1329 -  92,8%.
        З приводу захворювань прийнято 906 хв. – 38,8%, в основному серед дорослого населення – 781 – 86,2%.   Госпіталізовано 94 хворих – 4,0%.  

Б. Поліклініки для дитячого населення
За звітний період 2014 року до дитячих поліклінік зроблено 249326  відв., що  на 7927- 3,3%  більше минулого року.
З приводу захворювань – 93629 – 37,6% звернень ,з приводу профоглядів – 155697 – 62,4% . В 1 день зроблено 1113,1 звернень ,  на 1 мешканця -  дитину – 13.0.
Вдома до дітей зроблено 40970 відв., в 1 день показник склав 182,9,  на 1 мешканця 2,1. 
Загальна захворюваність серед дітей склала 1340,7 %о, первинна – 1031,9%о.  
Функція лікарської посади виконана на 118,4%. Показник захворюваності дітей першого року життя склав 879,2, що на 44% нижче минулого року (1332,0), інфекційна захворюваність склала 49,1,що на 15,5% більше  ніж у минулому звітному періоді (42,5).
В структурі захворюваності серед дітей 51,8% займають захворювання органів дихання, 6,9% - хвороби ока та придаткового апарату, 5,3% хвороби органів травлення.
В денних стаціонарах проліковано 2541 хворих дітей, що на 11,7%     більше минулого року(2274).

ІІІ.  Охорона здоров’я жінок
За звітний період 2014 року взято на облік 1094 вагітних, у т.ч. з терміном вагітності до 12 тижнів – 1085 – 99,2% вагітних, що на рівні минулого року.
Усі вагітні на 99,9% обстежені. Вагітність закінчилась пологами у термін  - 944 (96,4%) , передчасними пологами у 35 випадках (3,6%).
В пологовому відділенні прийнято 948 пологів, в т.ч. 192 кесаревих розтинів (20,1%). Проведено 413 переривань вагітності , у 2013р. їх було 473, що на 12,7% менше. У першовагітних проведено 60 абортів (14,5%), що порівняно з минулим періодом на 3,5% більше.
Кількість абортів на 100 жінок фертильного віку склала 1,4. 
Штучне переривання вагітності проведено у 185 вагітних, у 2013році у 298,що менше на 38%.
Профілактичні онкоогляди проведені у 26882 жінок, що склало      78,4% ,у 2013році – 75,6%.
Виявлено при онкопрофоглядах 1672 захворювань,  із них передракових захворювань 1617 (96,7%). 
Виявлено 55  вип. (3,3 %) раків проти 69 вип. (3,7%)  у минулому році, серед яких у занедбаній формі 6 вип. (10,9 %) проти 10 (14,5%) в минулому звітному періоду.
Серед виявлених раків візуальна форма склала 20 вип. ( 36,4 %) проти 47 (68,1%), із них в занедбаній формі 10 (50 %) проти 7 (14,9%) у минулому    році.

ІV. Стаціонарна служба
За 9 міс. 2014 року у стаціонарі проліковано 11106, що на 397 (3,5%) менше 9 міс. 2013 року.
План ліжко-дня виконаний на 100%.
Середня тривалість лікування склала 10,3 дня . Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення склала 37,7, що на рівні 2013 року. Рівень госпіталізації склав 9,4. Хворих Комсомольського району госпіталізовано 61,5%.
Структура захворювань пролікованих хворих:
- вагітність, пологи та післяпологовий період – 2316хв. (23,6%) проти  2339 вагітних (23%) в 2013р.
- хвороби системи кровообігу – 1444 хв. (14,7%), проти 1505 хв. (14,8%) у 2013 р.
а) хворі 13 ішемічною хворобою серця – 756 хв. (52,4%) серед класу 
б) із  це цереброваскулярною патологією – 504 хв. (34,9%);
з інсультами проліковано 70 хв., що на рівні минулого року.
- хвороби ока та придаткового апарату – 1241 – 12,7%, проти   1311 хв. (12,9%) у 2013 р.
- хвороби ендокринної системи – 958 – 9,8%, проти 10,52 (10,4%) в минулому році
- хвороби сечостатевої системи – 860 – 8,80%, проти  902 хв. (9%) у 2013 р.
- травми та отруєння – 831 – 8,5%, проти 830 (8,4%) у 2013 р.
Із числа 10960 виписаних:
- пенсіонерів  3695- 33,7%, інвалідів з приводу загальних захворювань – 1337 – 12,2%; інвалідів війни - 56 – 0,5%; учасників війни – 373 -3,4%; учасників бойових дій – 93 – 0,8%.
Показник планової госпіталізації хворих Комсомольського району склав 42,5%, що на 4,7% нижче від 2013 року.
Загальний показник повністю обстежених хворих при госпіталізації до стаціонару склав 90,7%.
За екстреними показниками хворих Комсомольського району  поступило 57,5%.
Показник доставлених хворих КШД склав 32,9%.
По самостійному зверненню госпіталізовано 5,2% хворих.
Відсоток повторної госпіталізації склав 3,1.
За 9 міс. 2014 р. померло 146 хворих. Загальний показник летальності у стаціонарі склав 1.31 проти 1,25 у 2013 році.
В структурі летальності:
- хвороби системи кровообігу – 78 хв. – 52,7% проти 82 хв. – 56,9%
- хвороби органів травлення – 28 хв. – 18,9%. Проти 15 хв. – 10,4%
- травми та отруєння – 12 хв. – 8% проти 7 хв. – 4,8%
летальність до доби – 26,4%, у 2013 р. – 12,5%, до 3-х діб – 18,9%. проти 18,1% у 2013 році.
Хірургічна діяльність:
За звітний період 2014 року у відділеннях хірургічного профілю проліковано 5063 хворих, що на 354 (6,5%) менше ніж у минулому році.
Відсоток від усіх пролікованих хворих у стаціонарі склав 45,65. проведено 3969 операцій, що на 243 операції (5,8%) менше минулого року.
Зниження кількості операцій у хірургічному відділенні на 1779 (17,3%), травматологічному на 74(10,6%), офтальмологічному на 9 (1%), гінекологічному на 81 (8,2%).
Незначно підвищились післяопераційні ускладнення, з 0,31% у 2013 р. до 0,4% у 2014 р.
Післяопераційна летальність знизилась на 0,17%, з 0,52% до 0,35% за рахунок зниження у хірургічному відділенні на 0,44% та відсутності її у гінекологічному відділенні.
Хірургічна активність зросла на 1,42% за рахунок зростання у пологовому відділенні на 10,35%, офтальмологічному на 4,16% і склала 68,58%. В хірургічному відділенні хірургічна активність 83,8%, травматологічному – 71,79%, гінекологічному – 71,57%.
Структура оперативних втручань:
- операції на органах зору – 1040 – 26,2%
- акушерські операції – 963 – 24,3%
у т.ч. кесарів розтинів – 192 – 19,9%, у 2013 р. – 17,55% (166)
- операції на кістково- м’язевій системі – 676 – 17,0%, зниження на 16% (127) порівняно із 2013 роком.
Проведено 467 операцій з використанням ендоскопічної апаратури, що на 20 операцій (4,5%) більше минулого року, в хірургічному відділенні – на 15 ( 7,1%) менше.
Від загальної кількості операцій вони склали 11,8%.
Кількість операцій при терміновій хірургічній допомозі порівняно з 2013 роком знизилась на 22 (10%) операцій, з 219 до 197 від загальної кількості операцій це становить – 5%.
Післяопераційна летальність склала 0,5%, зниження на 0,86%. Померла 1 особа з приводу гострого панкреатиту, доставлена в стаціонар пізніше 24 годин.
Число операцій на одне хірургічне ліжко склало 22,05 проти 23,4 в 2013 році, на 1 хірурга 126,0, що на 6,26 операцій менше ніж у 2013 році.
Результати лікування: 
- з одужанням – 2876 – 26,2% в 2013 р. – 30,8%
- з поліпшенням стану здоров'я – 7518 (68,6%) у 2013 р. – 64,7%
- без змін 297 (2,7%), у 2013 р. – 2,4%.
При  аналізі виконання індикаторів якості вторинної медичної допомоги – відсутня материнська смертність, скарги на медичну допомогу, зниження післяопераційної летальності при операціях на органах черевної порожнини, летальності при терміновій хірургічній допомозі, частоти переведення хворих у відділення анестезіології і інтенсивної терапії.

Про лікарню