Сайт Херсонської міської ради 
  

  
 

    

Примірне положення Про Центр первинної медико-санітарної допомоги

Внимание, откроется в новом окне. ПечатьE-mail

 

ПРОЕКТ

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

1. Загальні положення

1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги (надалі – Центр) створюється у встановленому порядку органом місцевого самоврядування відповідно до його повноважень за поданням місцевого органу державної влади.
1.2. Центр створюється з метою забезпеченння належної доступності і якості первинної медико-санітарної допомоги (надалі – ПМСД)  для населення шляхом  організації надання населенню територіальної громади району/міста безоплатної ПМСД та забезпечення організаційно-методичної роботи за напрямком ПМСД. 
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України у сфері охорони здоров’я, нормативними та іншими документами, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, надавачів ПМСД.
1.4. Центр є юридичною особою, має у оперативному управлінні  майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
1.5. Центр підпорядкований територіальному органу управління охорони здоров’я.
1.6. Центр має право на надання медичної допомоги населенню при наявності відповідної ліцензії.
1.7. Центр може отримати державне замовлення на подання населенню безоплатної ПМСД та бюджетні кошти при наявності акредитайного сертифікату.   
1.8. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства.
1.9.  У разі реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством.
1.10. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з дня відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України.
 
3. Завдання Центру

·        Здійснювати фінасове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення ПМСД.
·        Планування розвитку ПМСД.
·        Забезпечити проведення організаційно-методичної роботи за напрямком ПМСД.
·        Організувати подання прикріпленому населенню безоплатної ПМСД.
·        Організувати взаємодію із надавачами екстреної медичної допомоги та медичної допомоги вторинного та третиннного рівнів.
·        Забезпечити міжсекторальну взаємодію в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. 

 

4. Основні функції Центру.
·        Аналіз стану фінансового забезпечення діяльності Центру і його підрозділів та розробка фінансових планів.
·        Здійснення розподілу фінансування між лікарськими амбулаторіями відповідно до кількості прикріпленого населення та коригуючих коефіцієнтів.
·        Визначення і прогноз потреб населення у ПМСД
·        Здійснення закупівель: лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, мякого та твердого інвентарю,  для Центру та його структурних підрозділів.
·        Утримання будівель, споруд та технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані.
·        Забезпечення належного функціонування медичного обладнання та належного стану медичного інвентарю у підрозділах Центру.
·        Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру.
·        Здійснення організаційно-методичної роботи за напрямком ПМСД у підрозділах Центру:
-   збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;
-   звітування перед органом управління та надання оперативної інформації;
- аналіз стану здоров’я закріпленого населення;
- планування лікувально-профілактичних заходів  відповідно до потреб населення;
- аналіз доступності ПМСД на прикріпленій території, розробка плану розвитку мережі та її кадрового забезпечення;
- підвищення кваліфікації кадрів у т.ч. організація (разом з вищими медичними навчальними закладами) безперервного навчання кадрів;
-  облік матеріальних цінностей у т.ч. медичного обладнання та інвентарю;
- планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, твердим та м’яким інвентарем. 
- контроль дотриманння медичних стандартів у лікарських амбулаторіях та забезпечення управління якістю ПМСД;
·        Надання громадянам можливості вільно вибрати лікаря, що надає ПМСД, окрім випадків, коли це неможливо з об’єктивних причин.
·        Подання населенню безоплатної ПМСД.
·        Визначення медичного маршруту пацієнтів на вторинному та третинному рівнях медичної допомоги, встановлення показань для отримання санаторно-курортного лікування.
·        Дотримання наступності та послідовності обстеження та лікування пацієнтів у взаємодії з іншими лікувально - профілактичними закладами;
·        Разом з санітарно-епідеміологічною службою проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
·        Здійснення профілактики та раннього виявлення епідемічних неінфекційних захворювань засобами ПМСД.
·        Здійснення профілактики та раннього виявлення соціальнонебезпечних захворювань засобами ПМСД.
·        Здійснення диспансеризації населення у порядку,  встановленому центральним органом влади у сфері охорони здоров’я, та у межах фінансування, виділеного на ці цілі.
·        Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та видача відповідних експертних документів, направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.
·        Організація пільгового забезпечення медикаментами визначених груп населення відповідно до чинного законодавства.
·        Координація взаємодії лікарських амбулаторій з освітніми закладами,  соціальними службами, органами правопорядку, підприємствами, засобами масової інформації, доброчинними, релігійними та іншими організаціями і установами в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. 
·        Проведення санітарно-просвітницької роботи. 
·        Упровадження в практику закладів ПМСД району сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, застосування сучасних інформаційних технологій.
 
5.     Організаційна структура, керівництво,  штати та режим роботи Центру ПМСД. 
5.1. Організаційну структуру ЦПМСД утворюють: 
-  Адміністративно-управлінський підрозділ.
-  Допоміжні у т.ч. господарчі підрозділи.
- Лікувально-профілактичні підрозділи – лікарські амбулаторії або амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (надалі – Амбулаторія). До складу лікарських амбулаторій входять фельдшерсько-акушерські, фельдшерські та сестринські пункти (надалі – ФАПи). 
5.2. Керівництво Центру.
5.2.1. Очолює Центр головний лікар який призначається і звільняється з посади за рішенням засновника.
5.2.2. Заступники головного лікаря призначаються головним лікарем, їх кількість встановлюється відповідно до нормативів.
5.2. Штати Центру встановлюються на основі дотримання діючих нормативів. Середнє навантаження на одну штатну посаду лікарів у амбулаторіях не може перебільшувати нормативне.
5.3. Лікарські посади у лікарських амбулаторіях обіймають лікарі загальної практики-сімейні лікарі, а у перехідний період також дільничні терапевти та педіатри. 
5.4. Режим роботи ЦПМСД, функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників ЦПМСД затверджуються його керівником за поданням керівників структурних підрозділів ЦПМСД.
 
6. Права та обов’язки Центру
6.1. Центр має право самостійно:

 

6.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних програм та замовлень.
6.1.2. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.
6.1.3. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та виконання інших  укладених договорів;
6.1.4. Укладати договори, угоди,  виступати позивачем та відповідачем у суді.
6.2. За погодженням з Засновником Центр має право здійснювати:
6.2.1. Закупівлю медичних послуг у межах отриманого державного замовлення у самостійних господарюючих суб’єктів різних форм власності, зокрема:
- медичних послуг у лікарів що отримали відповідну ліцензію на здійснення медичної практики з загальної практики-сімейної медицини (надалі – приватні лікарі ЗПСМ) та медичної психології;
- послуг з проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у Центрі відсутні умови.
У разі закупівлі послуг ПМСД у приватних лікарів ЗПСМ та медичних психологів Центр може надавати їм в оренду приміщення, обладнання та інвентар, необхідний для надання зазначених послуг.
6.2.2. Іншу ніж надання медичних послуг господарську діяльність за наявності незавантажених для виконання договору про надання  медичних послуг за бюджетні кошти виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої господарської діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення. Перелік видів такої діяльності вказується в статуті.
6.3. Центр зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечувати подання медичних послуг відповідно до договору про надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та інших укладених  договорів;
6.3.2. Забезпечувати своєчасне звітування органу управління у порядку встановленому центральним органом влади у сфері охорони здоров’я.
6.3.3. Надавати оперативну інформацію за запитом органу управління. 
6.3.4. Забезпечувати належне ведення обліково-звітної документації відповідно до вимог, встановлених центральним органом влади в галузі охорони здоров’я.
6.3.5. Здійснювати координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення щодо проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.  
6.3.6. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно законодавства;
6.3.7. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та  виділених бюджетних коштів;
6.3.8. Забезпечувати утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;
6.3.9. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
6.3.10. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;
6.3.11. Здійснювати заходи з удосконалення оплати праці  працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої роботи, так і у загальних результатах діяльності Центру, забезпечувати  своєчасні розрахунки з  працівниками Центру;
6.3.11. Забезпечувати дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

7.   Амбулаторія.

 

 

7.1. Загальні положення, підпорядкування, структура та штати Лікарської амбулаторії.
7.1.1. Лікарська амбулаторія або Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (надалі – Амбулаторія) є структурним підрозділом Центру ПМСД.
7.1.2. У Амбулаторії працюють декілька лікарів (в основному у містах) або один (в основному у сільській місцевості) загальної практики-сімейної медицини.
7.1.3. У Амбулаторії можуть здійснювати свою діяльність лікарі приватні підприємці, що мають відповідну ліцензію на здійснення медичної практики з загальної практики – сімейної медицини у разі укладення з ними договорів про надання населенню безоплатної ПМСД.
7.1.4. Амбулаторію очолює завідувач амбулаторією, посада якого встановлюється відповідно до штатних нормативів.  Завідувач Амбулаторією призначається на посаду і звільняється з посади головним лікарем Центру.
7.1.5. Оснащення Амбулаторії медичним обладнанням та інвентарем, транспортними засобами, мяким та твердим інвентарем здійснюється відповідно до табелю оснащення та інших нормативів.    
7.1.5 Режим роботи Амбулаторії затверджується керівником Центру за поданням завідувача амбулаторії.
7.1.6. Персонал амбулаторії здійснює подання медичної допомоги населенню безпосередньо у Амбулаторії, у т.ч. шляхом лікування у «денному стаціонарі», та на дому за викликами пацієнтів.
7.2. Основні завдання та функції Амбулаторії.
·        Подання закріпленому населенню безоплатної ПМСД та невідкладної допомоги.
·        Подання невідкладної та участь у поданні екстреної медичної допомоги у організованих групах населення на території обслуговування (школи, дитсадки та таке інше).
·        Участь у проведенні заходів масової профілактики у організованих контингентах   (школи, дитсадки та таке інше).
·        Участь у поданні екстреної допомоги. У разі виклику бризгади екстреної медичної допомоги лікар Амбулаторії або молодший спеціаліст з медичною освітою, який зробив цей виклик, забезпечує подання першої екстреної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної допомоги та не має права покинути пацієнта раніше.      
·        Направлення хворих для отримання допомоги на вторинний і третинний рівень медичної допомоги, встановлення показань для отримання санаторно-курортного лікування.
·        Забезпечення наступності та послідовності обстеження та лікування пацієнтів при наданні медичної допомоги пацієнту на різних рівнях медичної допомоги;
·        Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
·        Здійснення профілактики та раннього виявлення епідемічних неінфекційних захворювань засобами ПМСД.
·        Здійснення профілактики та раннього виявлення соціальнонебезпечних захворювань засобами ПМСД.
·        Здійснення диспансеризації населення.
·        Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та видача відповідних експертних документів, направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.
·        Виписка рецептів для пільгового забезпечення медикаментами визначених груп населення.
·        Взаємодія з освітніми закладами,  соціальними службами, органами правопорядку, підприємствами, засобами масової інформації, доброчинними, релігійними та іншими організаціями і установами на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. 
·        Аналіз стану здоров’я закріпленого населення та розробка планів лікувально-профілактичних заходів.
·        Проведення санітарно-просвітницької роботи.
·        Облік матеріальних цінностей та формування замовлення на здійснення ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, забезпечення твердим та м’яким інвентарем. 
 
8.     ФАП
8.1. Загальні положення, підпорядкування та штати ФАПу.
8.1.1.ФАП створюється у населеному пункті, де немає інших надавачів безоплатної медичної допомоги, з метою забезпечення належної доступності медичної допомоги жителям цього населеного пункту.
8.1.2. ФАП входить до складу Амбулаторії та підпорядковується лікарю, за яким закріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП.  
8.1.3. Штати ФАПу встановлюються відповідно до нормативів.
8.2. Основними завданнями та функціями ФАПу є:
·        Забезпечення виконання призначень лікаря в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, денного стаціонару та вдома;
·        Надання долікарської невідкладної медичної допомоги самостійно та вичерпно в межах компетенції,  з наступним направленням до лікаря у Амбулаторію або викликом лікаря з Амбулаторії.
·        Участь у наданні екстреної медичної допомоги.  У разі виклику бригади екстреної медичної допомоги медичний працівник ФАПу, який зробив цей виклик, забезпечує подання першої екстреної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної допомоги та не має права покинути пацієнта раніше.   
·        Спостереження за розвитком дітей та підлітків інформування лікаря про його результати.
·        Проведення заходів спрямованих на раннє виявлення захворювань у тому числі соціальнонебезпечних.
·        Направлення на консультацію до лікаря у Амбулаторію та у разі необхідності здійснення виклику лікаря для огляду пацієнта у ФАПі або на дому.    
·        Організація оглядів лікарем контингентів населення у межах заходів диспансерізації на дому, у ФАПі і Амбулаторії.  
·        Здійснення протиепідемічних заходів (імунопрофілактика) під керівництвом лікаря.
·        Здійснення під керівництвом лікаря контролю за перебігом хронічних неінфекційних захворювань.
·        Організація та  контроль охоплення населенню флюорографічним обстеженням.
·        Інформування  у встановленому порядку санітарно-епідеміологічної служби про інфекції, паразитарні та  професійні захворювання, отруєння  населення  та випадки  порушення діючих санітарно-гігієнічних вимог.
·        Звітування про виконану роботу.
·        Інші завдання відповідно до внутрішнього розпорядку та плану роботи Амбулаторії.